پایان نامه های دانلودی رشته عمران

دسته بندی: عمران
بازدید

 1. دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد: بررسی نفوذ آب شور از کویر چاه جم به آبخوان دشت دامغان در استان سمنان
 2. دانلود رایگان  پایان نامه ارشد : بررسی تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح
 3. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : ايمن سازي طرح هندسي راه هاي دوخطه برونشهري
 4. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : بررسی رفتار پیچشی سازه هاي نامتقارن در تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور)
 5. دانلود پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران :انواع تأمين مالي پروژهش های حمل و نقل و ارزيابي
 6. دانلود پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران : بررسي رسوب در مخازن سدهاي انحرافي
 7. دانلود پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران : شرايط طراحي و ايمن سازي پايه علايم راه
 8. دانلود پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران : بررسي علل تصادفات و روشهاي كاهش اثرات آن
 9. پایان نامه ارشد رشته عمران : شيوههاي كنترل غيرفعال به منظور بهسازي لرزهاي پلها
 10. دانلود پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران : بررسي عملكرد گاردريلها در ايمني راهها
 11. دانلود پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران :کاربرد سازهھای توریسنگ در سازهھای ھیدرولیکی
 12. دانلود پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران : مديريت روسازي زيرساختهاي فرودگاهي
 13. دانلود پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران : مطالعه رفتار دیوار برشی فولادي
 14. پایان نامه مقطع ارشد رشته مهندسی عمران با موضوع رفتار پیچشی سازه
 15. پایان نامه مقطع ارشد رشته مکانیک : بررسی پروفیل دما و سرعت میکرو کانال های مستطیلی
 16. پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران : معرفی شبکه های عصبی و کاربرد آن در حمل و نقل ریلی
 17. پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران : بررسی اندرکنش میانقاب و قاب در قاب های فولادی
 18. پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران : تعیین حجم رسوب در مخازن سدها با روش های عددی
 19. پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران : بهینه سازی همزمان ابعاد ، اشکال و تعداد بادبند ها در سازه های فلزی
 20. پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران : کاربرد های تحلیل غیر خطی در بررسی رفتار لرزه ای ساختمان
 21. پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران : کاربرد Fluetو Flow-3Dدر شبیه سازی انواع جت ها
 22. پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران : سایت علمی دانشجویی حمل و نقل و ترافیک کشور
 23. پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران : بررسی عومل موثر بر پایداری شیب های سد خاکی
 24. پایان نامه مقطع ارشد رشته مهندسی عمران : تکنیک ساخت سد های بتن غلتکی (RCC)
 25. پایان نامه مقطع ارشد رشته مهندسی عمران : دیوار های برشی کامپوزیت
 26. پایان نامه مقطع ارشد رشته مهندسی عمران : مقاوم سازی سد های بتنی
 27. پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران : بررسی خواص مکانیکی بتن خود تراکم و خود تراکم مقاومت بالا
 28. پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران : بررسی نرم افزار Auto Desk Civil 3D و مقایسه آن با نرم افزار های موجود
 29. پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران : بهینه سازی مقطع سدهای وزنی بتنی با یک روش ابتکاری پارامتری
 30. پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران : بررسی پدیده آب شستگی در پایه پل ها
 31. پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران : بررسی کاربرد انواع کامپوزیت های FRP در تقویت سازه های بتنی
 32. پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران : ساخت چند مرحله ای با نظر به حرارت زایی بتن حجیم
 33. پایان نامه مقطع ارشد رشته مهندسی عمران با موضوع آبشکستی پایه پل ها
 34. پایان نامه مقطع ارشد رشته مهندسی عمران : بررسی ترمیم روسازی های آسفالتی و بتنی
 35. پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران : بررسی اندر کنش سد و مخزن
 36. پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران : بررسی انواع ترک خوردگی در سد های بتنی و علل آنها
 37. پایان نامه مقطع ارشد رشته مهندسی عمران : RCC Dam Material
 38. پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران : استفاده ازمهاربندهای فولادی در بهسازی لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح
 39. سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : کاویتاسیون و راه های مقابله با آن در سازه های هیدرولیکی
 40. سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی کاویتاسیون در دریچه ها
 41. سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران : برنامه ریزی ارزیابی نگهداری و ارتقا سیستم سازه ای پلک های دسترسی در بنادر
 42. سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران : بررسی عومل موثر بر دید رانندگان و تاثیر این عوامل در ایمنی ترافیک
 43. سمینار کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران : دیوار برشی فولادی
 44. سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : کاویتاسیون و راه های مقابله با آن در سازه های هیدرولیکی
 45. دانلود متن کامل سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی آبشکن ها
 46. سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : ارتباط بین تغییر شکل های الاستیک و غیر الاستیک
 47. سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی اندرکنش سد بتنی وزنی و فونداسیون
 48. دانلود پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران : بررسی نرم افزار های کاربردی در حمل و نقل و سیستم های کنترل ترافیک
 49. دانلود سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی تکنولوژی گاردریل در ایران و جهان
 50. سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی فناوری سیگنالینگ در توسعه حمل و نقل ریلی
 51. سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : آزمون های غیر مخرب جوش و کابرد آنها در سازه های فولادی
 52. سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی اندرکنش میانقاب و قاب در قابهای فولادی
 53. سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی سیستمهای مختلف قطار مغناطیسی مگلو در جهان
 54. دانلود متن کامل سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : خوردگی بتن
 55. سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی سرمایه گذاری در بنادر به منظور طراحی جامع ظرفیت
 56. سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی انتقال رسوب در آبگیر ها
 57. سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران: مقایسه نرم افزار های HEC-RASو MIKE11 در مباحث انتقال رسوب ، فرسایش و آبشستگی در رودخانه
 58. سمینار کارشناسی ارشدرشته مهندسی عمران : ارزیابی و بررسی نقش مواد مضاف در اصلاح معایب و بهبود مشخصات مخلوط های آسفالتی گرم
 59. سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی عوامل موثر بر پایداری شیب های سد خاکی
 60. متن کامل سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : رفتار لرزه ای سکو های دریایی
 61. سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی فصل هفتم آیین نامه بین المللی راه آهن
 62. سمینار کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران : رفتار ستون های فولادی با بست موازی تحت اثر توام نیروی محوری
 63. سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران : بررسی دینامیکی اندرکنش سدو مخزن
 64. دانلود متن کامل سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : تحلیل غیر خطی سازه ها
 65. سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی رفتار لرزه ای ستون های مشبک با بست فقی در کنار مهابند همگرا
 66. سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی ماشین الات جدید در روسازی
 67. سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : تعیین حجم رسوب در مخازن سدها با روش های عددی
 68. سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : تحلیل قابلیت اعتماد در سازه های فراساحل تحت اثر بارهای دینامیکی
 69. سمینارکارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی خرابی های روسازی های بتنی
 70. سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : نقش سیستم های اطلاعات مکانی در مدیریت تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن
 71. سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی: کاربرد سازه های توریسنگ در سازه های هیدرولیکی
 72. سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی: RCC Dam Materia
 73. سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی: کاویتاسیون و راه های مقابله با آن در سازه های هیدرولیکی
 74. سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – راه و ترابری: ارزیابی و بررسی نقش مواد مضاف در اصلاح معایب و بهبود مشخصات مخلوط های آسفالتی گرم
 75. سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه: استفاده از مهار بندهای فولادی در بهسازی لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح
 76. سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل: انواع تأمين مالي پروژههاي حمل و نقل و ارزيابي اقتصادي (تامين مالي پروژههاي برقي كردن خطوط راهآهن از طريق ساختارهاي غيردولتي)
 77. سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی: آبشستگی پایه پل ها
 78. سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – گرایش سازه: آزمون های غیر مخرب جوش و کاربرد آنها در سازه های فولادی
 79. سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – گرایش سازه: بررسی اندر کنش میانقاب و قاب در قاب های فولادی
 80. سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – گرایش سازه ها ی هیدرولیکی: بررسی پدیده آب شستگی در پایه پل ها
 81. سمینار کارشناسی ارشد عمران – گرایش راه و ترابری: بررسی ترمیم روسازی های آسفالتی و بتنی
 82. سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – گرایش راه و ترابری: بررسی خرابی های روسازهای بتنی
 83. پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی: آبشستگی پایه پل ها
 84. سمینار ارشد عمران سازه های هیدرولیکی: ارزیابی پهنه بندی سیل در رودخانه های فصلی
 85. سمینار ارشد رشته عمران: بررسي رژيم جريان در رودخانه ها و اثر آن در نحوه رسوبگذاري
 86. سمینار ارشد رشته عمران: ترکیب شبکه بندی های ورونوی و دلاینی در روش حجم محدود
 87. سمینار ارشد رشته عمران: تهیه مدل طراحی حفاظ های ایمنی معابر بزرگراهی تهران
 88. سمینار ارشد رشته عمران: تحلیل عددی جریان بر روی سرریز اوجی به روش حجم محدود
 89. سمینار ارشد مهندسی عمران سازه: بررسی رفتار ساختمان های بتنی با ارتفاع متوسط
 90. پایان نامه ارشد رشته عمران سازه: ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب بتن مسلح تقویت شده
 91. سمینار ارشد عمران سازه های هیدرولیکی: تخمين آبشستگي در پائين دست جت ريزشي
 92. سمینار ارشد عمران راه و ترابری: تحلیل و ارزیابی و کنترل کیفی مراحل تولید و اجرای آسفالت گرم
 93. سمینار ارشد رشته عمران: گسترش مدلی جهت ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های حمل و نقل
 94. پایان نامه ارشد عمران: بررسی عددی پارامترهای تأثیر گذار در ترمیم اتصالات تیر و ستون
 95. پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران : استفاده بهینه از فضای هوایی کشور با هدف افزایش پروازهای ترانزیت
 96. پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران : پايداري حركت كاميون روي انواع مختلف قوس افقي در تركيب با قوس قائم
 97. پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران : تعیین درز لرزه‌ای در ساختمان‌های فلزی با سیستم جداگر لرزه‌ای
 98. پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران : رفتار لرزه‌ای ستون‌هاي فلزی باكسي پرشده با بتن تحت نيروهاي زلزله
 99. سمینار ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی: ارزيابي تأثير پارامترهاي هندسي هيدروليكي
 100. سمینار ارشد رشته عمران: تحليل جريان بر روي آبگيرهاي جانبي موجود در آبراه هاي قوسي
 101. پایان نامه رشته عمران سازه: بررسی عوامل تاثیر گذار بر عملکرد لرزه ای شالوده های بتنی
 102. دانلود پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران : بررسی جنبه­ های عملی استفاده از روش­ طرح و ساخت در پروژه­های عمرانی
 103. سمینار ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی: ارائه یک مدل عددی و ریاضی برای بررسی پدیده شکست سد
 104. پایان نامه ارشد رشته عمران: ارائه مدل عرضه و تقاضاي هوشمند براي ناوگان حمل ونقل عمومي ترکيبي
 105. سمینار ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی: ارائه یک مدل عددی و ریاضی برای استفاده از شبکه بندی ورونوی
 106. دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی: الگوریتم ژنتیک
 107. پایان نامه ارشد عمران برنامه ریزی حمل و نقل: مقایسه دو روش طراحی شبکه اتوبوسرانی درون شهری
 108. دانلود پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران : بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA
 109. سمینار ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی: بررسي آزمايشگاهي برخي از پارامترهاي هندسي هيدروليكي
 110. پایان نامه ارشد مهندسی عمران راه و ترابری: ارزیابی فنی و اقتصادی روکش راه های آسفالتی
 111. دانلود سمینار ارشد مهندسی عمران سازه: بررسی معیارهاي شالوده هاي پیش ساخته بتنی
 112. سمینار ارشد رشته عمران: بررسی مقاومت فشاری دو نوع بتن پوزولانی در شرایط لوله های بتنی فاضلابی
 113. پایان نامه ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی: بهبود عملكرد و راندمان بهره برداري از مخزن سد سفيدرود
 114. سمینار ارشد عمران راه و ترابری: تاثير افزودني هاي ضد عريان شدگي بر حساسيت رطوبتي مخلوط هاي آسفالتي
 115. پایان نامه ارشد مهندسی عمران: تحليل تغييرات بستر در محدوده آبگير هاي جانبي موجود در كانالهاي قوسي
 116. پایان نامه رشته عمران راه و ترابری: تهیه مدلی برای کنترل کیفیت و تضمین اجرای روسازی های آسفالتی QC/QA
 117. سمینار ارشد رشته عمران برنامه ریزی حمل و نقل: مدل ارزیابی فنی و اقتصادي عملکرد سیستم هاي BRT و LRT
 118. سمینار ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی: كاربرد نرم افزار MIKE11 در مدل سازي كانال هاي انتقال آب
 119. سمینار ارشد رشته عمران: شبیه سازی عددی پارامترهای هندسی و هیدرولیکی آبشکستگی پایین دست جت های ریزشی آزاد
 120. سمینار ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی: کاربرد Fluent و Flow-3D در شبیه سازی انواع جت ها
 121. پایان نامه ارشد رشته عمران برنامه ریزی حمل و نقل: متدولوژي مسیریابی سیستم اتوبوسرانی سریع السیر (BRT)
 122. پایان نامه راه و ترابری:امکان سنجی فنی – اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران
 123. پایان نامه :بررسی عملکرد پل‌های بتنی با مقطع باکس پس‌کشیده تحت اثر بارهای ناشی از انفجار
 124. پایان نامه عمران زلزله:تعیین سطح عملکرد قاب های خمشی طرح شده به روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد -PBPD- تحت اثر زلزله با سطوح خطر مختلف
 125. پایان نامه رشته عمران گرایش زلزله:تقویت و مقاوم¬سازی سازه¬های موجود در برابر خرابی پیشرونده
 126. پایان نامه ارشد عمران زلزله:توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان¬های فولادی با میراگر ویسکوالاستیک
 127. پایان نامه عمران زلزله:مطالعه عملکرد لرزه¬ای قاب¬های خمشی بتن مسلح دارای طبقه نرم و تاثیر آن در شکست¬های میان طبقه¬ای سازه¬های میان مرتبه
 128. دانلود پایان نامه مقطع ارشد عمران سازه :بررسی تاثیر الیاف و مواد پوزولانی بر روی خواص مکانیکی بتن مسلح شده با الياف شیشه
 129. دانلود پایان نامه مقطع ارشد عمران سازه :بررسی فروپاشی پیش¬رونده¬ی پل¬های خرپائی
 130. پایان نامه ارشد عمران سازه :بررسی نسبت¬های شکل پذیری در روش طراحی بر اساس عملکرد در قیاس با روش¬های تجویزی در قاب¬های ساده فلزی بهمراه مهاربند هم¬محور
 131. پایان نامه ارشد عمران سازه :بررسي اتصالات خمشي بر پايه سختي متغير در سازه هاي فولادي
 132. پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران گرایش سازه :بررسي مقاومت برشي سطوح بتني با پيوستگي چسبي
 133. پایان نامه درجه کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش سازه :تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم
 134. پایان نامه ارشد رشته عمران گرایش سازه:تعیین فواصل بهینه کابل‌ها در سدهای بتنی وزنی پس‌تنیده
 135. پایان نامه عمران سازه:تعيين پارامترهاي آزمايش تحکيم در لايه‌هاي آبرفتي با بهره گرفتن از مدلسازي با Anfis و شبکه‌هاي عصبي
 136. پایان نامه ارشد رشته عمران سازه :سلامت سنجی سازه‌ای پلهای راه آهن، مطالعه موردی پل باقرآباد ورامین
 137. دانلود پایان نامه رشته عمران سازه :ماتریس سختی برای یک پی صلب مستطیلی مستقر بر محیط ‌لايه‌ای‌ نیم بینهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی
 138. پایان نامه مقطع ارشد رشته عمران گرایش سازه :مانيتورينگ سلامت سازه
 139. پایان نامه عمران سازه :مطالعه‌ی پارامتری رفتار سازه‌ای گنبدهای ديامتيک‌ فرازيده به منظور تعيين هندسه‌ی بهينه
 140. پایان نامه دکتری سازه های آبی:تعیین تنش برشی کف و دیواره در کانالهای مرکب با بهره گرفتن از روشهای اندازه حرکت و انرژی
 141. پایان‌نامه سازه‌های دریایی:کارایی ادوات کاهنده ارتعاشات ناشی از گردابه در لوله‌ها و رایزرهای مایل در معرض جریان ثابت
 142. دانلود پایان نامه عمران-سازه های هیدرولیکی:برآورد کل بار رسوبی کف در آبراهه¬ها براساس مدل رگرسیون بردار پشتیبان (SVR)
 143. دانلود پایان نامه عمران-سازه های هیدرولیکی:بررسي عددي تاثير ژئوبگ‏ها بر کنترل آب‏شستگي کوله پل‏ها
 144. پایان نامه عمران-سازه های هیدرولیکی:بکارگیری روش¬های عددی بدون شبکه در مدلسازی امواج غیرخطی سطح آب ناشی از باد
 145. پایان نامه عمران-سازه های هیدرولیکی:تدوین مدل تخصیص کمی وکیفی آب در حوضه‌های آبریز کاربرد تئوری بازی‌ها
 146. پایان نامه عمران-سازه های هیدرولیکی::مدل سازي آزمايشگاهي استهلاک انرژي شفت دندانه اي (سرريز) وبررسي کارايي آن
 147. پایان نامه عمران-سازه های هیدرولیکی:مقایسه شاخص آسیب قاب¬های بتن-آرمه و اعضای آن با بهره گرفتن از شبیه¬سازی عددی
 148. پايان نامه كارشناسي ارشد عمران (گرايش سازه‌های هيدروليكي):نقش سدهای زیر زمینی در کنترل مخازن و تامین آب زیر زمینی
 149. پايان¬نامه عمران گرايش مهندسی محیط زیست:امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه‌های جمع‌آوری
 150. پايان نامه محیط زیست:حذف نیکل از پساب مصنوعی با جاذب شلتوک برنج اصلاح شده در رآکتور پیوسته به روش سطح پاسخ (RSM)
 151. دانلود پايان نامه عمران-محیط زیست: روابط علت و معلولی توسعه‌ی شهرنشینی و ترافیک حاصل از خودروها و عابرین پیاده و معماری شهری در تولید CO2
 152. دانلود پايان نامه عمران-محیط زیست:بهینه سازی عملکرد بیوفیلتر جذب کننده سولفید هیدروژن از گاز دفنگاه
 153. پايان‌نامه دكتري در رشته مهندسي عمران- آب و محيط زيست –بررسي مدلهاي شبكه¬اي به عنوان روشي عددي براي حل معادلات آبهاي زيرزميني
 154. دانلود پايان نامه عمران-محیط زیست:در مهندسی ژئوتکنیک-کاربرد مدل هذلولوی اصلاح شده برای پیش بینی رفتار مکانیکی خاک¬های غیر اشباع
 155. دانلود پايان نامه عمران-محیط زیست:روش MBR در تصفیه اختلاط فاضلاب‌های شهری و صنعتی با هدف بازیافت پساب در چرخه تولید و مدل سازی آن
 156. دانلود پايان نامه عمران-محیط زیست:روش‏های بازیافت پسماند جامد حاصل از پالایش مجدد روغن‏موتور کارکرده
 157. دانلود پايان نامه ارشد رشته عمران-محیط زیست:شبیه¬سازی کمی و کیفی جریان آب¬های زیرزمینی دشت نیریز با بهره گرفتن از نرم¬افزار GMSارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران گرايش مهندسی محیط زیست:
 158. پايان نامه ارشد رشته عمران-محیط زیست:شبيه‌سازي كمي و كيفي جريان آب‌های زيرزمينی دشت ايج با بهره گرفتن از نرم‌افزار GMS
 159. پايان نامه ارشد رشته عمران-محیط زیست:شناسایی منابع آلاینده برای تدوین یک سیستم پایش آبهای سطحی و زیرزمینی توسط مدل BASINS
 160. پايان نامه ارشد رشته عمران-محیط زیست:طراحی اکوپارک نمونه موردی دریاچه سد سفید رود منجیل
 161. پايان نامه ارشد عمران مهندسی محیط زیست:مقایسه روش¬های انعقاد، فیلتراسیون غشایی و جاذب¬ها در تصفیه فاضلاب¬های آغشته به آنتی¬بیوتیک
 162. دانلود پایان نامه مقطع ارشد عمران خاک و پی :ارائه‏ ی یک روش تحلیلی جدید برای تعیین رفتار پی‏های سطحی مستقر بر خاک مسلح
 163. پایان نامه ارشد عمران خاک و پی :ارزیابی چرخش محور¬های اصلی تنش و کرنش و عدم هم¬محوری آن¬ها در الگوی پیش¬بینی روانگرایی خاک-های غیر چسبنده
 164. دانلود پایان نامه دکتری خاک و پی :آنالیز انتشار موج در خاک¬های دانه¬ای با بهره گرفتن از روش المان¬های مجزا
 165. دانلود پایان نامه مقطع ارشد عمران :تاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی پی های حلقوی ، مطالعه موردی برج های خنک‏کن نیروگاه کازرون
 166. دانلود پایان نامه مقطع ارشد خاک و پی :تحول خاک های حاصل از رسوبات آبرفتی رودخانه کارون در یک امتداد عمود بر مسیر رودخانه کارون
 167. پایان نامه كارشناسي ارشد عمران مهندسی خاک و پی :تسلیح خاک با ظرفیت باربری کم با بهره گرفتن از المان¬های قائم فولادی
 168. دانلود پایان نامه :تعیین مشخصات دینامیکی پی جهت تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک-سازه با بهره گرفتن از روشهای اجزای محدود و نامحدود
 169. پايان‌نامه مهندسی عمران- آب و فاضلاب:بررسی عملکرد و امکان سنجی استفاده از پمپ-های ضربه¬قوچی در سیستم¬های آبرسانی روستایی
 170. پايان‌نامه ارشد (مهندسی عمران- مهندسی آب و فاضلاب):شبیه سازی رواناب روزانه با بهره گرفتن از الگوریتم PSO در بهینه سازی مدل های حوضه آبریز
 171. دانلود پايان‌نامه ارشد (مهندسی عمران- مهندسی آب و فاضلاب):مدلسازی حل مناقشات در بهره¬برداری تلفیقی آب-های سطحی و زیرزمینی
 172. پايان‌نامه ارشد (مهندسی عمران- مهندسی آب و فاضلاب):مکان یابی محلهای احداث موج شکن در استان گیلان به کمک مدل تاپسیس
 173. دانلود پایان نامه مقطع ارشد عمران گرایش مهندسی رودخانه:ارزيابي اثرات زيست¬محيطي EIAانتقال آب بين حوزه‌اي
 174. پایان نامه ارشد رشته عمران مهندسی و مدیریت ساخت:نفوذپذیری بتن ها تحت اعمال توامکربناسیون و نفوذ یون کلراید
 175. پايان‌نامه ارشد عمران – نقشه‌برداري گرايش سنجش از دور:بررسي روش جنگل تصادفي جهت بهبود طبقه‌بندي پوشش اراضي شهري با بهره گرفتن از تصاوير ماهواره‌اي
 176. دانلود پایان نامه عمران -سازه:بررسی پارامترهای مؤثر بر مقاومت های مکانیکی و شیمیایی در نمونه های بتن پلیمر
 177. دانلود پایان نامه عمران -سازه: رفتار پایداری استاتیکی سازه¬های فضاکار کِش¬بستی بر اثر تغییر در توزیع خودتنیدگی آنها
 178. دانلود پایان نامه عمران گرایش سازه:پيش بينی فصلی شاخص استاندارد شده بارش SPIبا بهره گرفتن از سيستم استنتاج فازی
 179. دانلود رساله دكتري مهندسي عمران توسعه منحني¬هاي شكنندگي در سازه¬هاي بلند بتن¬آرمه با هسته مركزي
 180. دانلود پایان نامه مقطع ارشد عمران سازه:طراحی بهینه قاب‌های فولادی به کمک الگوریتم رقابت استعماری
 181. پایان نامه عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)
 182. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : ارزیابی روش های هیدرولوژیکی برآورد بارمعلق در رودخانه
 183. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : بررسی روند تغییرات حداکثر بارش در ایران
 184. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : بررسی آزمایشگاهی تاثیر عرض و ارتفاع زبری­های ممتد مثلثی شکل بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه­های آرامش افقی
 185. دانلود پایان نامه مقطع ارشد :تدوین مدلی برای کاربرد در برآورد خسارت کاویتاسیون در سرریزهای روگذر سدها
 186. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : برآورد ضريب زبري مانينگ دررودخانه ها
 187. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : مدل سازی بارش- رواناب در حوضه آبریز بشار بالادست
 188. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : برسی رفتار ديوار برشی بتن مسلح مقاوم‌سازي‌شده با FRP به روش اجزاء محدود
 189. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : بهينه سازي فرآيند لجن فعال
 190. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : مطالعه عددي تاثير عوامل مختلف بر ناپايداري شيب سدهاي خاکي
 191. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : بررسي عددي و آزمايشگاهي وقوع پديده کاويتاسيون
 192. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : کاربرد صفحات مستغرق در کنترل روند رسوبگذاری در بنادر صیادی
 193. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : بهسازی لرزه‌ای مخازن بتنی مرتفع ذخیره آب با بهره گرفتن از ورقه های FRP
 194. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : بررسی آنالیز های پوش اور مودال و جابه جایی محور جهت تخمین ظرفیت قاب‌های دوبعدی
 195. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : بررسی و مقایسه عددی ظرفیت باربری گروه شمع­های مخروطی
 196. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : پیش بینی شعاع تاثیر شمع های ماسه ای متراکم درخاک های روانگرا
 197. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : بهينه يابي چند متغیره یک شبكه توزيع آب
 198. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: بررسی ضریب رفتار قاب خمشی بتنی بهسازی شده با مهاربند همگرا براساس سطح عملکرد
 199. پایان نامه ارشد: اصلاح پاسخ پل‌های جداسازی شده تحت زلزله‌های نزدیک گسل با بهره گرفتن از میراگرهای الحاقی
 200. پایان نامه ارشد:ارزیابی ضریب رفتار قاب های بتن آرمه متداول ایران با بهره گرفتن از روند آیین نامه FEMA P695
 201. پایان نامه ارشد : محدوده تخریب قاب هاي فولادي تحت بارهای لرزه ای بوسیله مقایسه با تحلیل استاتیکی غیر خطی
 202. پایان نامه مقطع ارشد:پيشنهاد و ارزيابي يك سيستم جداساز لرزه ­اي جديد و كاربردي
 203. پایان نامه ارشد: ارزیابی ضرایب رفتار قابهای بتن آرمه با دیوار برشی متداول در ایران با بهره گرفتن از روند آئین نامه FEMA P695
 204. پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر مشخصات جداگرهای لرزه ای بر روی پاسخ های لرزه­ای سازه در ساختمان های جداسازی شده از پایه
 205. پایان نامه ارشد: بهبود خواص لرزه اي سازه هاي بتني با بهره گرفتن از بتن مغناطيسي
 206. پایان نامه ارشد: فلسفه و روشهای مقاوم سازی ساختمانهای بنایی موجود در برابر زلزله
 207. پایان نامه مقطع ارشد:برآورد نيروهاي طراحي سگمنت‌هاي بتني تونل‌ها تحت بارهاي لرزه‌اي و ثقلي باتوجه به رفتار غيرخطي و اندركنش آنها با محيط اطراف
 208. پایان نامه ارشد: ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی از نظر شکل پذیری
 209. پایان نامه مقطع ارشد: بررسي تاثیر کاهندگی بر ظرفیت فروریزش سازه ­های چند درجه آزادی
 210. پایان نامه: بررسی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی طراحی شده بر مبنای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران با بهره گرفتن از منحنی‌های شکنندگی
 211. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: اثر زلزله بر سازه های مصالح بنایی و مقاوم سازی آنها در برابر زلزله (مطالعه موردی شهرستان لردگان)
 212. دانلود پایان نامه مقطع ارشد:مقایسه سیستم‌های مختلف انتقال بار در پل‌ها در مقابل بارهای زلزله وارد بر یک پل دو دهانه بتنی
 213. پایان نامه ارشد:توسعه منحنی های شکنندگی لرزه ای برای ساختمان های فولادی مسکونی در شهر کرد
 214. پایان نامه مقطع ارشد:استفاده از میراگر های جرمی در کنترل ارتعاش ساختمان های مرتفع و سازه هایی با دهانه بلند
 215. دانلود پایان نامه مقطع ارشد:رفتار لرزه ای ساختمان بنایی بهسازی شده با دیوار برشی بتن مسلح
 216. دانلود پایان نامه مقطع ارشد:بررسی عملکرد دیوار حائل طره ای با ارتفاع زیاد در هنگام زلزله
 217. پایان نامه ارشد:بررسی و مقایسه رفتار لرزه­ای سیستم دوگانه قاب خمشی و دیوار برشی فولادی تقویت نشده با سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربند واگـرای برشی هشتی در سازه­های کوتاه و متوسط فولادی
 218. پایان نامه مقطع ارشد:تحلیل آسیب پذیری ساختمان چهار طبقه بتن بر اساس آیین نامه 2800 ویرایش دوم در شهر اصفهان بر روی خاک نوع دو
 219. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: اصلاح پاسخ پل‌های جداسازی شده تحت زلزله‌های نزدیک گسل با بهره گرفتن از میراگرهای الحاقی
 220. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: اثر زلزله بر سازه های مصالح بنایی و مقاوم سازی آنها در برابر زلزله (مطالعه موردی شهرستان لردگان)
 221. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: ارزیابی ضریب رفتار قاب های بتن آرمه متداول ایران با بهره گرفتن از روند آیین نامه FEMA P695
 222. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: محدوده تخریب قاب هاي فولادي تحت بارهای لرزه ای بوسیله مقایسه با تحلیل استاتیکی غیر خطی
 223. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: پيشنهاد و ارزيابي يك سيستم جداساز لرزه¬اي جديد و كاربردي
 224. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: بررسی تاثیر مشخصات جداگرهای لرزه ای بر روی پاسخ های لرزه¬ای سازه در ساختمان های جداسازی شده از پایه
 225. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: بهبود خواص لرزه اي سازه هاي بتني با بهره گرفتن از بتن مغناطيسي
 226. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: برآورد نيروهاي طراحي سگمنت‌هاي بتني تونل‌ها تحت بارهاي لرزه‌اي و ثقلي باتوجه به رفتار غيرخطي و اندركنش آنها با محيط اطراف
 227. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی از نظر شکل پذیری
 228. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: بررسي تاثیر کاهندگی بر ظرفیت فروریزش سازه¬های چند درجه آزادی
 229. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: بررسی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی طراحی شده بر مبنای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران با بهره گرفتن از منحنی‌های شکنندگی
 230. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: اثر نامنظمی در ارتفاع بر روی رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی
 231. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: آنالیز تولید شتابنگاشتها ی مصنوعی زلزله با بهره گرفتن از تبدیل ویولت، فوریه کسری و شبکه عصبی مصنوعی
 232. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: بررسی تحلیلی راهکارهای بهبود رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی بتنی کوتاه
 233. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: بررسی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی بر روی خاک های انعطاف پذیر
 234. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر گلپایگان
 235. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: ارزیابی لرزه‌ای انواع قاب‌های فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر در مقایسه با قاب‌های مهاربند معمولی با توجه به تحلیل‌های دینامیکی فزاینده غیرخطی و استاتیکی فزاینده غیرخطی
 236. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: بررسی دقت روش‌های نوین پوش اور در تخمین پاسخ لرزه‌ای سازه‌های فولادی مهاربندی شده با مهاربند BRB
 237. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: مطالعه لرزه خيزي و تحليل خطر لرزه‌اي (محاسبه PGA) در شهرك صنعتي شهركرد
 238. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهرضا
 239. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: ارزیابی رفتار لوله های مدفون در خاک (شبکه فاضلاب شهری) بر اثر زلزله
 240. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: بررسی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی شهرکرد با دیدگاه پدافند غیرعامل جهت عملکرد مناسب در زلزله
 241. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: افزايش ظرفيت باربري خاك هاي دانه ای حفره دار زير پي گسترده به وسيله ژئوسینتتيكها
 242. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: بررسي تهيه كود كمپوست ترکیبی لجن و زباله
 243. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: بررسی عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سدهای بتنی و راهکارهای علاج بخشی آن
 244. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: بررسی و ارزیابی راهکارهای جلوگیری از نفوذ امواج ناشی از باد جنوب شرق به شمال غرب به درون حوضچه بندر لنگه
 245. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: تخمین ضرایب آزمايش تحکيم در لايه‌هاي آبرفتي با بهره گرفتن از مدلسازي با Anfis و شبکه‌هاي عصبي
 246. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: مدل‌سازی عددی نفوذ امواج به داخل بنادر و بررسی آرامش حوضچه
 247. پایان نامه ارشد: مطالعه عددی رفتار نوع خاصي از اتصال بتني نيمه پيش ساخته تير و ستون
 248. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: ارائۀ الگوی بهینۀ مدیریت منابع آب براساس دیدگاه تجارت آب مجازی
 249. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: ارزیابی ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری با لحاظ کردن عدم قطعیت ها
 250. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: بررسي تاثير نانوسيليس بر خواص مکانيکيو دوام بتن­هاي حاوي الياف پلي­پروپيلن
 251. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: بررسی روش های تحلیل غیرخطی در ارزیابی لرزه ای قاب فولادی با سیستم ترکیبی خمشی و مهاربند ضربدری
 252. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار
 253. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: تعيين فشار هيدروديناميك در مخزن سدهاي بتني وزني تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال
 254. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: جداسازی فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم از محیط آبی با بهره گرفتن از پلی‌پیرول و کامپوزیتهای آن و مقایسه با جاذبهای متداول
 255. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با بهره گرفتن از مدل WEAP
 256. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: قدرت بازگردانندگي اعضاي خرپايي آلياژهاي حافظه‌ شكل فوق ارتجاعي
 257. دانلود پایان نامه مقطع ارشد:افزايش ظرفيت باربري خاك هاي دانه ای حفره دار زير پي گسترده به وسيله ژئوسینتتيكها
 258. دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد: بررسی نفوذ آب شور از کویر چاه جم به آبخوان دشت دامغان در استان سمنان
 259. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : منابع آب مورد استفاده و آبیاری میکرو
 260. دانلود پایان نامه : بررسی خطرات مربوط به تعادل کشتیها در حین عملیات تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادرو ارایه راهکارها
 261. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني سبک و مسلح شده با ميلگردهاي FRP
 262. پایان نامه : بررسی و ارزیابی راهکارهای جلوگیری از نفوذ امواج ناشی از باد جنوب شرق به شمال غرب (باد سهیلی) به درون حوضچه بندر لنگه با بهره گیری از شبیه سازی عددی
 263. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : تحليل خطر براي شهر ايلام
 264. دانلود پایان نامه : مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی
 265. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : بررسی آزمایشگاهی رفتار خزشی خاک‌ها تحت تنش برشی ثابت
 266. دانلود پیشنهادنامه پایان نامه دکتری : بررسي تأثير پارامترهاي هندسي آبشكن و عمق كارگذاري ريپ رپ جهت محافظت از آبشكن در قوس 90 درجه
 267. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : بررسی تبعات شکست سد با نرم افزار MIKE11 (مطالعه موردی سد دز)
 268. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : بررسی رفتار خزشی خاک ماسه‌ای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی
 269. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود
 270. پایان نامه ارشد : بررسی ظرفیت میدان­های شهری و عوامل موثر بر آن
 271. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : مدل­سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری
 272. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : بررسی آزمایشگاهی و عددی پدیده قوسی خاک
 273. دانلود پایان نامه : تعیین تابع امپدانس ترکیبی افقی و گهواره­ای برای یک پی مستطیلی صلب مستقر بر یک نیم­فضای ایزوتروپ جانبی
 274. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: بررسي اثر آبشويي و حرکت نيترات در خاک با بهره گرفتن از مدل NLEAP در گياه نيشکر
 275. دانلود پایان نامه : بررسي گسيختگي پیش‌رونده ناشی از خرابی مهاربند در قاب‌های فولادي مهاربندي شده EBF
 276. پایان نامه ارشد : ارزیابی مقایسه ای مکانیسم شکست شیروانی های خاکی تحت تراوش بر اساس روشهای تعادل حدی و عددی
 277. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : ارزیابی و مقایسه دو مدل آبپاش سیستم آبیاری
 278. پایان نامه ارشد:انتخاب رکورد مناسب زلزله جهت انجام تحلیل دینامیکی سازه با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک
 279. پایان نامه ارشد: بررسي تاثير نانوسيليس بر خواص مکانيکي و دوام بتن­هاي حاوي الياف پلي­ پروپيلن
 280. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: بررسی تأثیر طول دهانه بر رفتار پل تحت اثر همزمان مؤلفه‌های افقی و قائم
 281. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: بررسی آزمایشگاهی و عددی پدیده قوسی خاک
 282. پایان نامه ارشد: بررسی روش های تحلیل غیرخطی در ارزیابی لرزه ای قاب فولادی با سیستم ترکیبی خمشی و مهاربند ضربدری
 283. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : بررسی آزمایشگاهی اثر طوقه های لبه دار بر فرآیند آب شستگی موضعی
 284. دانلود پایان نامه مقطع ارشد :بررسی تعیین مقاومت نهایی وضریب رفتار دیوار برشی بتنی سبک
 285. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : بررسي تغييرات مدول الاستيسته، ضريب عکس‌العمل بستر و ميزان ظرفيت باربري در ‏خاک‌ بهسازی شده
 286. دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد : بررسی نفوذ آب شور از کویر چاه جم به آبخوان دشت دامغان در استان سمنان
 287. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : تأثير تثبيت با آهک و سرباره فولادسازي ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسي
 288. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: ارائه الگوی بهینه مدیریت منابع آب براساس دیدگاه تجارت آب مجازی
 289. پایان نامه ارشد: ارزیابی ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری با لحاظ کردن عدم قطعیت ها
 290. پایان نامه ارشد: ارزیابی عملکرد مدل‌های هوشمند نروفازی و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی و شبیه‌سازی پارامتر کیفی TDS رودخانه‌ها
 291. پایان نامه ارشد: ارزیابی مقایسه ای مکانیسم شکست شیروانی های خاکی تحت تراوش براساس روش های تعادل حدی و عددی
 292. پایان نامه ارشد: انتخاب رکورد مناسب زلزله جهت انجام تحلیل دینامیکی سازه با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک
 293. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: بررسی تبعات شکست سد با نرم افزار MIKE11
 294. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : بررسی عددی کاهش پاسخ لرزه­ای مخازن ذخیره مایع
 295. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : بررسی عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سدهای بتنی
 296. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : بررسی فرآیند خم کاری فشاری لوله و بهینه ­سازی پارامترهای آن
 297. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : تحلیل ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود
 298. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : ضريب رفتار در اتصالات نيمه‌صلب به روش تئوری و عملی
 299. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : مدل‌سازی عددی نفوذ امواج به داخل بنادر و بررسی آرامش حوضچه
 300. دانلود پایان نامه مقطع ارشد :مطالعه عددی رفتار نوع خاصي از اتصال بتني نيمه پيش ساخته تير- ستون
 301. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: اثرات اندرکنش خاک و سازه
 302. پایان نامه ارشد: ارائه مدل جدیدی از مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش و بررسی رفتار لرزه¬ای آن
 303. پایان نامه ارشد: ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه ها تحت زلزله نزدیک گسل
 304. پایان نامه ارشد: بدست آوردن دیتاهای ژئوتکنیکی لازم جهت طراحی کی وال، احیای اراضی و بهبود زمین
 305. پایان نامه ارشد: بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی باز توزیع نیروها در المان های سازه های فولادی
 306. دانلود پایان نامه: بررسي اثر كمانش در سيستم هاي لوله در لوله تحت اثر فشار هيدروستاتيك در آب های عمیق
 307. دانلود پایان نامه: بررسی اثرنانوذرات بر فرآیند خودترمیمی خاک های رسی
 308. پایان نامه: بررسي آزمايشگاهي خواص مكانيكي بتن خود تراكم حاوی ضايعات لاستيك تحت درجه حرارت های بالا
 309. پایان نامه ارشد: بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس
 310. پایان نامه ارشد: بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه های آرامش برای خروجی لوله ها
 311. پایان نامه ارشد: بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب
 312. پایان نامه ارشد: بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي
 313. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: بررسي تاثير نانوسيليس بر خواص مکانيکي
 314. پایان نامه ارشد: بررسي دوام تيرهاي بتن مسلح تقويت شده با GFRP تحت واکنش قليايي سنگدانه¬ها
 315. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ
 316. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل
 317. پایان نامه: بررسی هیدروژئولوژی منطقه¬ و تهیه نقشه¬های موضوعی ¬نظیر نقشه¬های هم¬ تراز و هم عمق آب¬زیرزمینی
 318. پایان نامه ارشد: بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه¬های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای
 319. پایان نامه ارشد: بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری
 320. پایان نامه ارشد: پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با بهره گرفتن از روش¬های داده کاوی
 321. دانلود پایان نامه: تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با بهره گرفتن از الگوریتم بهینه یابی
 322. پایان نامه: تحلیل دو بعدی تنش – کرنش در محیط های سنگی اطراف تونل با رفتار الاستو- پلاستیک غیر خطی تحت بارهای برشی با روش اجزای محدود
 323. پایان نامه ارشد: تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی
 324. پایان نامه ارشد: تحلیل مدل دو بعدی برای سازه های سنگی ژئوتکنیکی درزه دار با روش بدون شبکه
 325. پایان نامه ارشد: تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای
 326. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی
 327. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : رفتار سازه های فولادی در برابر بارهای لرزه ای
 328. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح
 329. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند
 330. پایان نامه ارشد: ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران
 331. پایان نامه ارشد :آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله با بهره گرفتن از روش المان محدود
 332. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره­برداري سدها
 333. پایان نامه ارشد: تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با بهره گرفتن از الگوریتم انبوه ذرات (PSO)
 334. دانلود پایان نامه : توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی
 335. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: رفتار لرزه ای تیر های پیوند لانه زنبوری
 336. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی
 337. پایان نامه ارشد: مطالعه رفتار پی¬های مستقر بر بستر ماسه¬ای تقویت شده با ژئوسل
 338. پایان نامه ارشد: کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه
 339. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی
 340. پایان نامه: محاسبه کاهش سختی خمشی تکیه گاهها در تیرها به روش معکوس با داده های ارتعاش آزاد در حضور یک سیستم یک درجه آزادی آزمون
 341. پایان نامه: مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی
 342. پایان نامه ارشد: مقایسه رفتار سیستم¬های مختلف سازه¬ای تحت اثر خرابی پیشرونده
 343. پایان نامه ارشد: مقایسه روش¬های نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی
 344. پایان نامه ارشد: مقایسه سطح اطمینان قاب های فولادی مهاربندی همگرا طراحی شده با ضوابط مبحث دهم
 345. پایان نامه ارشد: مقايسه نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي،تئوري وآزمايش هاي ميداني در خاكهاي ماسه اي
 346. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: بررسي آبشستگي و روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي
 347. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم
 348. دانلود پایان نامه مقطع ارشد :بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی
 349. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی
 350. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : بررسي ضريب رفتار سازه‌هاي فولادي با سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند زانويي
 351. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : بررسی ضریب رفتار قاب­های خمشی فولادی مجهز به میراگرهای اصطکاکی دورانی
 352. دانلود پایان نامه مقطع ارشد :بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با بهره گرفتن از پلیمرهای مسلح فیبری
 353. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: پاسخ دینامیکی یک دال بتن مسلح تقويت شده با مصالح FRP
 354. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: نحوه شکل­ گيري الگوی جريان و فرسایش در قوس رودخانه ­ها
 355. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی
 356. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : تثبیت و اصلاح خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه بادی با بهره گرفتن از دوغاب پلیمری
 357. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند دروازه ای
 358. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : تحليل عددي سه­ بعدی پايداري استاتيكي و ديناميکی
 359. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: تشخيص آسيب ناشی از زلزله در تيرهاي بتني با بهره گرفتن از تبديل هيلبرت
 360. پایان نامه ارشد : تشخیص رفتار لرزه ای مخازن روزمینی فولادی استوانه ای تحت پارامتر های سازه ای مخازن
 361. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: تعیین پارامترهای موثر بر پایداری سدهای بتنی وزنی
 362. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : تعیین شرابط آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L شکل
 363. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : طراحی بهینه لرزه­ای قاب­های فولادی
 364. دانلود پایان نامه مقطع ارشد : مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران
 365. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: مقاوم سازی اعضای آسیب ­پذیر گنبدهای فضاکار در برابر خرابی پیشرونده
 366. دانلود پایان نامه مقطع ارشد:افزایش شکل پذیری قابهای مهار بندی شده هم محور با بکارگیری فولاد تنش تسلیم پائین در مهار بند ها
 367. پایان نامه ارشد:ارزیابی شبکه های توزیع آب با بهره گرفتن از روش آنتروپی اطلاعات بر پایه عدم قطعیت های مکانیکی و هیدرولیکی
 368. پایان نامه ارشد:بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی 7 تا 15 طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و مستقر بر خاک نوع III93
 369. پایان نامه: بررسي آلودگي نيترات در آبهاي زيرزميني بخشي از استان اصفهان و شبيه‌سازي آن با بهره گرفتن از شبکه عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيک
 370. دانلود پایان نامه:شناسایی ماتریس¬های مشخصه سیستم با بهره گرفتن از حل معکوس معادلات حرکت در حوزه فرکانس در سازه ها با نامنظمی در توزیع جرم، سختی و میرایی در ارتفاع
 371. پایان نامه ارشد:توسعه مدلی مبتنی بر فناوری سنجش از دور (اپتیکی) به منظور برآورد خسارت ساختمانها در برابر زلزله
 372. پایان نامه ارشد: بررسي تأثير پارامترهاي هندسي آبشكن و عمق كارگذاري ريپ رپ جهت محافظت از آبشكن
 373. پایان نامه ارشد: بررسی تعیین مقاومت نهایی و ضریب رفتار دیوار برشی بتنی سبک با قاب های فولادی سرد نورد شدهLSF
 374. پایان نامه ارشد: بررسي تغييرات مدول الاستيسته و ضريب عکس‌العمل بستر و ميزان ظرفيت باربري در ‏خاک‌ بهسازی شده
 375. پایان نامه ارشد: بررسی رفتار خزشی خاک ماسه ای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی
 376. پایان نامه ارشد: بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني سبک و مسلح شده با ميلگردهاي FRP
 377. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن
 378. پایان نامه ارشد: بررسی عددی کاهش پاسخ لرزه ای مخازن ذخیره مایع در اثر به کارگیری جداسازهای لرزه ای
 379. پایان نامه ارشد: بررسي عملكرد و رفتار قاب هاي بتن آرمه با جداسازه اي لرزه‌اي
 380. پایان نامه ارشد: بررسي گسيختگي پیش‌رونده ناشی از خرابی مهاربند در قاب‌های فولادي مهاربندي شده EBF
 381. پایان نامه ارشد: بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار
 382. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP
 383. پایان نامه ارشد: تأثير تثبيت با آهک و سرباره فولادسازي ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسي و خاک رس آلوده به مواد شيميايي
 384. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: تحلیل ترک به شیوه‌ جزء‌های محدود
 385. پایان نامه ارشد: تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده
 386. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: تحليل خطر براي شهر ايلام
 387. پایان نامه ارشد: تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی
 388. پایان نامه دکتری: تشخیص آسیب در پل های فولادی با بهره گرفتن از الگوریتم های تکاملی
 389. پایان نامه ارشد: تعیین تابع امپدانس ترکیبی افقی و گهواره ­ای برای یک پی مستطیلی صلب مستقر بر یک نیم­ فضای ایزوتروپ جانبی
 390. پایان نامه ارشد: تعيين فشار هيدروديناميك در مخزن سدهاي بتني وزني تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال
 391. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: تغییرات خط ساحل دریای خزر با بهره گرفتن از مدل ریاضی
 392. پایان نامه ارشد: جداسازی فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم از محیط آبی با بهره گرفتن از پلی‌پیرول و کامپوزیت های آن و مقایسه با جاذبهای متداول
 393. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: ضريب رفتار در اتصالات نيمه‌ صلب به روش تئوری و عملی
 394. پایان نامه ارشد: قدرت بازگردانندگي اعضاي خرپايي آلياژهاي حافظه‌ شكل فوق ارتجاعي
 395. پایان نامه ارشد: مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری
 396. دانلود پایان نامه مقطع ارشد: مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود
 397. پایان نامه ارشد: مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با بهره گرفتن از مدل WEAP
 398. پایان نامه ارشد: مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره و جراحی
 399. پایان نامه تعميم روش ون‌راين برای برآورد مشخصات شکل‌های بستر رودخانه‌های درشت‌دانه
 400. پایان نامه ارشد: بررسی آزمایشگاهی اثر طوقه های لبه دار بر فرآیند آب شستگی موضعی در اطراف پایه های مدور در شرایط آب صاف
 401. دانلود پایان نامه مقطع ارشد:الگوی جریان و آبشستگی اطراف پایه‌ی پل
 402. دانلود پایان نامه اردش:بررسی و ارزیابی الگوریتم‌های مونت‌کارلو و شبکه‌های عصبی برای پیش‌بینی آلودگی هوا در محیط یک سیستم اطلاعات مکانی زمانمند
 403. دانلود پایان نامه مقطع ارشد:شناسايي مشخصات فيزيکي (بافت، وزن مخصوص، رطوبت) و شيميائي خاک در منطقه دارابکلا-مازندران
 404. دانلود پایان نامه :مقایسه پارامترهای عملکردی ( مقاومت کششی، سطح مقطع خاک به هم خورده)
 405. دانلود سمینار کارشناسی ارشد:ارزیابی احتمالاتی روش‌های موجود برای طراحی تیرهای FRP-RC
 406. دانلود پایان نامه مقطع ارشد:بررسی قابلیت اعتماد طراحی تیرهای FRP-RC
 407. دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی:ارتباط سرعت برشی,درجه حرارت ،روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق از گوشته
 408. دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی: تنش الاستو پلاستیک در جداره ضخیم سیلندر
 409. مقاله ISI با ترجمه فارسی:مدل خزشی برای خاک های غیراشباع در منطقه رانش در رانش زمین چیان جیانگ پینگ
 410. دانلود پایان نامه:کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در تهیه طرح اصلی شبکه فاظلاب
 411. دانلود پایان نامه تحلیل تنش¬های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت¬کننده
 412. پایان نامه مقطع ارشد رشته مهندسی عمران – سازه‌های هیدرولیکی-ارزیابی عملکرد مدل‌های هوشمند نروفازی و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی و شبیه‌سازی پارامتر کیفیTDS رودخانه‌ها
 413. بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP پایان نامه عمران گرایش سازه
 414. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدي-سمینار عمران سازه با فرمت ورد
جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 

 

0 نظر
admins

نظر خود را در مورد این پست ارسال فرمایید.

نظرات بسته شده است.