دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

عنوان :   بررسی و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان نامه ارشد رشته مدیریت

با عنوان :

بررسی و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

در اين تحقيق تلاش گرديده است تا ويژگيهاي فرهنگ سازماني در شرکتهای دولتی در مقايسه با شرکتهاي خصوصي بررسي و جهت ارائه راهکار به مديران بکار گرفته شود.  بدين منظور پس از بررسي مباني نظري تحقيق مدل رابینز انتخاب و پرسشنامه تحقيق طراحي و نسبت به جمع آوري اطلاعات از جامعه آماري اقدام گرديد. جامعه آماري متشکل ازشرکتهاي توليدي صنايع سنگين در شهرستان كاشان مي باشد. پس از جمع آوري پرسشنامه ها به تجزيه و تحليل داده ها پرداخته شد.نتايج تحقيق نشان مي دهد که تفاوت معناداري در فرهنگ سازماني شرکتهای دولتی و شركتهاي خصوصي وجود دارد. پس از تجزيه و تحليل بر مبناي ويژگيهاي دهگانه الگوي رابينز مشاهده گرديد که ويژگيهايي از قبيل:ابتکار فردي, هدايت و رهبري, يکپارچگي و الگوي ارتباط در بين اين دونوع شرکت داراي تفاوت معنادار بوده و ويژگيهايي از قبيل: ريسک پذيري, حمايت مديريت, کنترل, هويت, سيستم پاداش, سازش با پديده تعارض داراي تفاوت معنا دار نمي باشد. بطور کلي مي توان نتيجه گيري کردکه فرهنگ سازماني در شرکتهای دولتی بالاتر از شرکتهاي خصوصي مي باشد.

واژه هاي كليدي: فرهنگ سازماني,  شرکتهای دولتی, شرکتهای خصوصي

 1-1 مقدمه

بدون شک دهۀ هشتاد را باید آغاز تحقیقات مجدد بر روي مسئله فرهنگ سازمانی به شمار آورد. علاقه براي انجام تحقیقات بیشتر بر روي فرهنگ سازمانی نشأت گرفته از عوامل گوناگونی می باشد. ازجمله به این موارد می توان اشاره کرد : اولاً، دهۀ هشتاد دهۀ آغاز جهانی شدن سازمان ها و کسب و کارها می باشد ؛ لذا بحث هماهنگی بین کارکنان این گونه سازمان ها، بحث روز بود. ثانیاً، در این دهه مشخص شد که سطوح مختلف عملکرد سازمان را می توان به نوع فرهنگ سازمان مرتبط دانست،  ثالثاً، فرهنگ سازمانی می تواند به عنوان منبعی براي ایجاد مزیت هاي رقابتی پایدار عمل کند؛ زیرا برخی از فرهنگها به راحتی قابل تقلید توسط رقبا نیستند و همچنین، از دلایل دیگر می توان به ظهور قدرت اقتصادي و صنعتی ژاپن به مثابۀ یک رقیب قابل توجه و مهم در برابر آمریکا اشاره کرد که محققان یکی از دلایل عمدة آن را تفاوت هاي فرهنگی بین دو کشور دانسته اند. (گافی و جونز، 2001 ص 3؛ کویین و کامرون، 2006  ص16)

در بین رشته هاي علمی مختلف بر روي مفهوم فرهنگ توافق نظري وجود ندارد ؛ با وجود این ، از دیدگاه سازمانی، فرهنگ را به عنوان یک زنجیر مستحکم تعبیر کرده اند که موجبات پایداري سازمان را فراهم می کند .(کورت و چرمک ،2007 ص 674؛ بیدختی ،  1379  ص 7)

 نزدیک به دو دهه است که نظریه پردازان و صاحب نظران عرصۀ سازمان و مدیریت، به ویژه صاحب نظران حوزة رفتار سازمانی و متخصصان تحول سازمان به طرح موضوع مهمی در سازمان پرداخته اند که چندان ملموس و محسوس نیست. این موضوع توسط صاحب نظران معروفی نظیر وارن بنیس، ادگار شاین، ویلیام اوشی مورد نقد و طرح قرار گرفته و بیشتر از همه، اهمیت آن در کتاب (پیترز واترمن1982, ) تجلی یافته است.

لذا این موضوع مهم ((فرهنگ سازمانی)) نام گرفت و بیشتر با جنبۀ غیرمادي وغیرملموس در سازمان شناخته شد و در مقاطع مختلف زمانی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.( فانی و حسین نژاد 1386 ص61)

عموماً عدم توجه به فرهنگ سازمانی، باورها و ارزش هاي افراد اگر منجر به شکست مطلق سازمان و نرسیدن به اهداف و چشم انداز نشود، حداقل اشکالات عدیده اي را در روند حرکت سازمان ایجاد کرده و انرژي زیادي را براي حل معضلات ایجاد شده ناشی از رودررویی اهداف پیش بینی شده با فرهنگ رایج سازمان هدر می دهد. آن گونه که از شواهد موجود برمی آید، فرهنگ سازمانی پدیده اي پیچیده می باشد که در عین حال در تسریع روند پیشرفت و دگرگونی سازمان نقش به سزایی دارد. لذا زمانی که سازمان ها از فرهنگ سازمانی خود و ابعاد و شاخص هاي آن شناخت کافی نداشته باشند ، در عمل با مشکلات فراوانی همانند تعارض  سازمانی، عدم انسجام سازمانی و کاهش عملکرد مواجه می شوند. بنابراین، شناسایی فرهنگ به مدیران کمک می کند تا با آگاهی و دید کامل نسبت به فضاي حاکم بر سازمان از نقاط قوت آن استفاده نموده و براي نقاط ضعف، تدابیر و اقدامات لازم را پیش بینی نمایند.

عوامل زیادی در فرهنگ سازمانی نقش ایفا میکنند که شاید یکی از مهمترین این عوامل, نوع مالکیت آن باشد. سنجش اینکه آیا نوع مالکیت و صاحبان سازمان تا چه حد در فرهنگ آن سازمان نقش ایفا میکنند می کنند می تواند حائز اهمیت زیادی باشد. در این تحقیق تلاش می گردد تا مطالعه ای تطبیقی در جهت مقایسه فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی صورت پذیرد.

در این پژوهش از مدل رابینز برای بررسی و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در این شرکتها استفاده میگردد.

1-2 بیان مسئله تحقیق :

فرهنگ سازماني سيستمي از استنباط يا نظام معنايي مشتركي است كه اعضاي يك سازمان واجد آن هستند. بگونهاي كه اين ويژگي موجب تفكيك دو سازمان از يكديگر مي شود به عبارت ديگر فرهنگ سازماني مجموعه اي از ارزشها و غالب هاي مفروض است كه افراد سازمان را در درك اعمال قابل قبول و غيرقابل قبول كمك مي كند.

هر سازماني فرهنگ خاص خويش را دارد اين فرهنگ قوانين و آئين نامه هاي ديرپاي نانوشته را شامل ميشود؛ زبان خاصي است كه برقراري ارتباط ميان اعضاء را تسهيل ميكند، معيارهاي مشترك مربوطي است در خصوص جنبه هاي خطير كاري كه بايد صورت بگيرد، همچنين درك مشترك و نظام معنائي مشتركي است كه اعضاي يك سازمان بدان قائلند و آن سازمان را از سازمانهاي ديگر متمايز ميسازد، اين نظام معنائي مشترك عبارتست از ويژگي هاي مهمي كه سازمان بدان ارزش مي نهد و ما را در فهم فرهنگ سازماني كمك مينمايد تا بدانيم كاركنان شرکتهای مورد مطالعه  اين ويژگي ها را چگونه درك مي كنند نه اينكه آنها را دوست دارند يا خير؟ در ضمن مسئله اصلی این است که چه تفاوتهایی در این ادراکات در شرکتهای با مالکیت متفاوت وجود دارد. پوشیده نیست که عوامل بسیاری بر فرهنگ یک سازمان تاثیر دارد. مطالعه و مقایسه فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی می تواند گام مهمی در جهت شناخت شباهتها و تفاوتهای فرهنگ سازمانی در این شرکتها و تلاش جهت یافتن ریشه های آن و ارتقائ فرهنگ این شرکتها گردد.

1-3 ضرورت و اهميت تحقیق :

كسي كه براي چند سازمان كار كرده باشد به خوبي ميداند كه هر سازماني بي همتاست، حتي سازمانهائي كه از لحاظ نوع خدمات يا توليدات شباهت دارند هر يك بي همتا هستند، يك دليل واضح آن است كه سازمانهاي مختلف از افراد مختلفي تشكيل ميشوند كه اين افراد از بسياري جهات بي همتا هستند و تعجب آور نيست كه اين بي همتائي در خود سازمانها نيز بازتاب پيدا كند؛ از سوي ديگر در هر سازماني منش كاركنان تغيير مي كند، اعضاء پير مي شوند و سازمان را ترك ميكنند و افراد جديد جاي آنها را مي گيرند، با اين وجود عليرغم اين تغييرات خود سازما نها تغييرات شان كند است، عضو جديد تغيير مي كند نه سازمان، پس سازمانها هستي خاص خود را دارند، بي همتا و جدا از افرادي كه آن را تشكيل مي دهند اين پايداري سازماني را چگونه و با چه مي توان توضيح داد؟ در پاسخ بايد گفت: تآثير فرهنگ سازماني.

فرهنگ سازماني يعني باورها، نگرشها، ارزشها و انتظاراتي كه اغلب اعضاي سازمان در آن سهيم اند، وقتي كه اين باورها و ارزشها ايجاد شدند دوام مي آورند، مگر اينكه رويدادهاي نسبتًا چشمگير و مهم اتفاق افتاده و به تغيير آن بيانجامد، اين ارزشها و باورها تمام فراگردها و فعاليتهاي سازماني را تحت تأثير قرار مي دهند، فرهنگ سازماني غالبًا در اعمال افراد و گروهها، در هنجارهاي حاكم بر رفتار در موقعيت هاي مختلف، در فلسفهء سازمان، در مقررات غير رسمي و … بازتاب پيدا مي كند، بنابراين فهم فرهنگ سازماني از لحاظ كمك به توانائي ما در توضيح و پيش بيني رفتار افراد در سازمانها حائز اهميت است.

مطالعه تطبیقی در زمينه فرهنگ سازماني  در شرکتهای خصوصی و دولتی  پاسخگوئي بدين سوالات را هموار مي سازد كه كاركنان در  سازمانها خود را چگونه مي بينند؟

آيا در این سازمانها تفاوت معنی داری در اهداف و انتظارات عملكرد وجود دارد يا نه؟

آيا در این سازمانها تفاوت معنی داری در پاداش دهی  به نوآوري و ابتكار وجود دارد؟ در مورد تضاد چه؟

بنابراين مطالعه تطبیقی فرهنگ سازماني در شرکتهای مذکور ,کمک می کند تا به ریشه تفاوتها پی برده و تلاش جهت ارائه راهکار مناسب جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی به مدیران پیشنهاد گردد.

1-4 اهداف و کاربرد های تحقیق :

بطور کلی هدف از این تحقیق مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعيت فرهنگ سازماني در شركت هاي ذكر شده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی

1-5 فرضیات تحقیق:

1-5-1 فرضيه اصلي :

بین نوع مالکیت و فرهنگ سازمانی شرکتهاي خصوصي و دولتي تفاوت معنی داری  وجود ندارد.

1-5-2 فرضیه های فرعی:

 1. بین نوع مالکیت و سطح ابتكار فردي در شرکتهاي خصوصي و دولتي اختلاف معنی داری وجود ندارد.
 2. بین نوع مالکیت و ريسك پذيری در شرکتهاي خصوصي و دولتي اختلاف معنی داری وجود ندارد.
 3. بین نوع مالکیت و هدايت، رهبري در شرکتهاي خصوصي و دولتي اختلاف معنی داری وجود ندارد.
 4. بین نوع مالکیت و يكپارچگي در شرکتهاي خصوصي و دولتي اختلاف معنی داری وجود ندارد.
 5. بین نوع مالکیت و حمايت مديريت در شرکتهاي خصوصي و دولتي اختلاف معنی داری وجود ندارد.
 6. بین نوع مالکیت و كنترل در شرکتهاي خصوصي و دولتي اختلاف معنی داری وجود ندارد.
 7. بین نوع مالکیت و هويت در شرکتهاي خصوصي و دولتي اختلاف معنی داری وجود ندارد.
 8. بین نوع مالکیت و سيستم پاداش در شرکتهاي خصوصي و دولتي اختلاف معنی داری وجود ندارد.
 9. بین نوع مالکیت و سازش با پديدهء تعارض در شرکتهاي خصوصي و دولتي اختلاف معنی داری وجود ندارد.
 10. بین نوع مالکیت و الگوي ارتباط در شرکتهاي خصوصي و دولتي اختلاف معنی داری وجود ندارد.

1-6 سوءالات پژوهشي

در اين پژوهش بمنظور بررسي و مطالعه وضع موجود فرهنگ در هر سازمان سوالات پژوهشی زیر در نظر گرفته شده است.

 • ابتكار فردي

١ -از نظر كاركنان آنان تا چه حدي در كار خود مسئوليت، آزادي عمل و استقلال دارند؟

 • ريسك پذيري

٢ -از نظر كاركنان آنان تا چه حدي به ريس كپذيري و جسارت و نوآوري ترغيب مي شوند؟

 • هدايتِ رهبري

٣ -از نظر كاركنان، مركز تا چه حدي براي آنان هد فهائي كه انتظار مي رود را روشن و مشخص
مي نمايد؟

 • يكپارچگي

٤ -از نظر كاركنان تا چه حدي واحدهاي درون مركز به روشي هماهنگ عمل مي كنند؟

 • حمايت مديريت

٥ -از نظر كاركنان تا چه حدي مديران مركز با آنان ارتباط برقرار كرده و آنها را ياري يا از آنها حمايت مي كنند؟

 • كنترل

٦ -از نظر كاركنان تا چه حدي مديران قوانين و مقررات و ميزان سرپرستي مستقيم خود را بر افراد اعمال مي كنند؟

 • هويت

٧ -از نظر كاركنان آنان تا چه حدي خود را معرف سازمان مي دانند؟

 • سيستم پاداش

٨ -از نظر كاركنان تا چه حدي تخصيص پاداش در مركز بر اساس شاخصهاي عملكرد آنان مي باشد نه سابقه

خدمت  )ارشديت ( و تبعيض؟

 • سازش با پديدهء تعارض

٩ -از نظر كاركنان تا چه حدي آنان تشويق مي شوند با تعارض بسازند و پذيراي انتقادهاي آشكار باشند؟

 • الگوي ارتباط

١٠  -از نظر كاركنان تا چه حدي ارتباطات سازماني در مركز به سلسله مراتب اختيارات رسمي محدود مي شود؟

1-7 قلمرو پژوهش :

1-7-1 قلمرو مكاني:

این پژوهش در شهرستان کاشان و در جمع شرکتهای صنعتی (صنایع سنگین) با بیش از 100 نفر پرسنل انجام گردید.

تنها شرکت دولتی , شرکت تولید خودرو سایپا کاشان,  و شرکتهای دنیای مس,هامون نایزه,ایران غلطک,گالوانیزه و فولاد کویر کاشان بعنوان شرکتهای با مالکیت خصوصی در نظر گفته شده است.

1-7-2 قلمرو زماني  :

نيمه دوم سال 1389

1-8 تعريف واژه ها و اصطلاحات

 • مطالعه تطبيقي

مطالعه تطبيقي يكي از روش‌هاي پژوهش كمي و كيفي است كه در آن دو يا چند متغير يا فرايند همگون كه مي‌توانند نمونه‌ها و موارد محسوس يا نامحسوس باشند، بررسي مي‌شوند؛ با اين هدف كه با توصيف و تبيين اشتراك‌ها و اغلب تفاوت‌ها، بتوان آن پديدارها را شناسايي كرد و به تفسيرها و احتمالا تعميم‌هاي تازه دست يافت.

 • شرکت دولتی :

تعریف شرکت دولتی مطابق با ماده 4 قانون محاسبات عمومی بشرح زیر است :

شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‏گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود ، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ، شرکت دولتی تلقی میشود .

 • شرکت سهامی خاص :

شرکتى است بازرگانى که تمام سرمايه آن منحصرا توسط موسين تامين گرديده و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمى سهام آنها است و تعداد سهامداران نبايد از سه نفر کمتر باشد. عنوان شرکت سهامى خاص بايد قبل از نام شرکت يا بعداز آن بدون فاصله بانام شرکت بطور روشن و خوانا قيد شود .

 • فرهنگ سازماني :

فرهنگ سازماني “شيوه ء انجام گرفتن امور در سازمان” را براي كارمندان مشخص مي كند ادراكي است تقريبًا يكسان از سازمان كه در همهء اعضاء وجود دارد و نمايان گر مشخصات معمول و ثابتي است كه يك سازمان را از سازمان ديگر متمايز مي سازد.

 به طور کلی ابتكار فردي[1]، ريسك پذيري(خطر پذيري)[2] ،هدايت و رهبري[3]،يكپارچگي[4]،حمايت مديريت[5]، كنترل[6]،هويت[7]،سيستم پاداش[8]،سازش با پديدهء تعارض[9]، الگوي ارتباط[10] شاخص های فرهنگ سازمانی می باشند.

تعداد صفحه :81

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :