متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم جانوری

گرایش : فیزیولوژی

عنوان : اثرعصاره الکلی درمنه کوهی بر تشنج ناشی ازپنتیلن تترازول در موش آزمایشگاهی نر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دانشكده علوم،گروه زيست شناسي

پایان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد(M.SC. )

رشته علوم جانوری، گرایش فیزیولوژی

عنوان:

اثرعصاره الکلی درمنه کوهی بر تشنج ناشی ازپنتیلن تترازول در موش آزمایشگاهی نر

استاد راهنما:

دكتر غلامحسن واعظی

استاد مشاور:

دكتر نسرین حیدریه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکيده……………………………………………………………………………………………….1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………..3

فصل اول:  كليات تحقیق

1-1تعریف واژه ها………………………………………………………………………………….6

1-2تشنج چیست؟…………………………………………………………………………………9

1-3صرع چیست؟………………………………………………………………………………….10

1-4 تاریخچه صرع………………………………………………………………………………….11    

1-5 طبقه­بندی بین المللی حملات صرع………………………………………………………13

1-5-1 صرع های کانونی یاPartial …………………………………………………………….

1-5-2 صرع های منتشر یاGeneralized ………………………………………………………

1-5-3 صرع­هاي ويژه و طبقه­ بندي نشده………………………………………………………..17

1-6 پاتوفيزيولوژي صرع ……………………………………………………………………………18

1-7 نقش واسطه­هاي عصبي در صرع……………………………………………………………18

1-8 آثار استرادیول وپروژسترون درصرع…………………………………………………………..23

1-9 سیکلواکسیژنازها……………………………………………………………………………….24

1-9-1 سیکلواکسیژنازها و سنتز پروستانوئیدها………………………………………………….25

1-10 مكانيسم­هاي صرع­زايي………………………………………………………………………26

1-11 مکانیسم صرع زایی PTZ…………………………………………………………………..

1-12 نقش گيرنده­ي NMDA در تشنج­زايي توسط PTZ ………………………………………

1-13 نقش كانال پتاسيم در تشنج­زايي توسط PTZ …………………………………………..

 1-14 تاريخچه­ درمان دارويي ضد صرع ………………………………………………………….31

1-15 مکانیسم داروهای ضدصرع ………………………………………………………………….31

1-16 کمک حلال ها یا حامل ها(vehicles)……………………………………………………….32

1-16-1معرفی کمک حلال Polysorbate 20 …………………………………………………

1-17 دلایل استفاده ازگیاهان دارویی ومعطر……………………………………………………..35

1-18 رده بندی گیاه درمنه کوهی………………………………………………………………….35

Artemisia L. 1-18-1پراکنش جغرافیایی جنس درمنه…………………………………………..

1-18-2 پراکنش جغرافیایی گونه درمنه کوهی یاB.  Artemisia Aucheri ……………………

1-18- مشخصات درمنه کوهی…………………………………………………………………….36

1-18-4 خواص فارماکولوژیکی گیاه…………………………………………………………………38

1-18-5 ترکیبات شیمیایی گیاه …………………………………………………………………….38

فصل دوم: مواد و روش کار

2-1 مواد و وسایل……………………………………………………………………………………..42

2-1-1 مواد……………………………………………………………………………………………….42

2-1-2 وسایل ودستگاه ها……………………………………………………………………………..42

2-1-3 گیاه………………………………………………………………………………………………..44

2-1-4 حیوانات ………………………………………………………………………………………..44

2-2 روش ها……………………………………………………………………………………..44

2-2-1 روش عصاره گیری (تهیه عصاره اتانلی گیاه) ……………………………………………44

2-2-2 روش تهیه محلول تزریقی از عصاره گیاه(بخش اول پژوهش)……………………………44

2-2-3 روش انجام آزمایش(بخش دوم پژوهش)…………………………………………………..45

2-2-4 شاخص­هاي مورد سنجش……………………………………………………………………46

2-2-5 روش محاسبه آماری- تجزیه وتحلیل آماری……………………………………………….47

فصل سوم: نتایج ونمودارها

3-1 نتایج آزمون آماري بخش اول پژوهش………………………………………………………….49

3-1-1 نتایج حاصل از مقایسه گروه کنترل وشم(باتویین5%)……………………………………..49

3-1-2 نتایج حاصل از مقایسه گروه کنترل وشم(باتویین1%)…………………………………….56

3-2 نتایج آزمون آماری بخش دوم پژوهش…………………………………………………………..63

3-2-1نتایج حاصل از مقایسه گروههای مختلف آزمایشی…………………………………………63

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

4-1 بحث ونتیجه گیری نهایی پژوهش………………………………………………………………71

4-2 نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………….76

4-3پیشنهادات …………………………………………………………………………………………..76

منابع……………………………………………………………………………………………………….77

چکیده:

گونه های مختلف جنس درمنه به عنوان دارو دردرمان برخی از بیماری  هادربررسی های فیزیولوژیک وفارماکولوژیک به کار می رود .با توجه به این که گونه درمنه کوهی دارای مقادیر زیادی اسانس ازگروه ترپنوئیدخصوصا” لاکتون های سزکویی ترپن وکتون های مونوترپن با طیف وسیعی از فعالیت های بیولوژیک می باشد ، می تواندبرخی ازعملکرد های فیزیولوژیک بدن راتحت اثرقراردهد. دراین تحقیق اثر عصاره الکلی درمنه کوهی بر تشنج ناشی ازپنتیلن تترازول موردبررسی قرار گرفته است.

در این مطالعه از موش های سوری نرنژاد NMRI با وزن22-28گرم استفاده شد.حیوانات به سه گروه تقسیم شدند:1)گروه کنترل که مورد تزریق داخل صفاقی سالین قرار گرفتند.2)به گروه شم سالین وکمک حلال تویین20(1%)تزریق گردید.3)گروه آزمایش که شامل سه زیرگروه بود. دراین زیر گروه­ها موش­ها دوز­های  mg/kg5/7، 25/6، 5 عصاره گیاه به همراه کمک حلال Tween20 (1%) و سالین دریافت کردند. روش القاء صرع به این ترتیب بودکه 20 دقیقه پس ازتزریق درون صفاقی مقادیرفوق، کلیه گروه ها به میزانmg/kg80 پنتیلن تترازول نیز به همین روش دریافت کردند. نشانه­هاي تشنجي طي مدت 20 دقيقه مورد ارزيابي قرارگرفتند. داده های حاصل از بخش اول پژوهش توسط آزمون تست T ((T-test مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفتند. مقایسه آماری نشان دادکه کمک حلال تویین 20(5%)شروع مراحل 1و2رابه طور معنی داری به تاخیر انداخت(P<0.01) وهمچنین شروع مرحله 5را نیزبه طور معنی داری به تاخیر انداخت(P<0.05) وتعدادورودبه مرحله5 تشنج را به طور معنی داری کاهش داد(P<0.01)ولی باتوجه به این که امتیازتشنجی راکاهش داد، اثر معنی داری روی آن نداشت وازطرفی باعث افزایش معنی داردوام تشنج یاطول تشنج گردید(P<0.05)  ودرصد مرگ ومیر کاهش پیدا کرد. بنابراین  باکاهش میزان کمک حلال تا1% اثرمعنی داری بر تشنج مشاهده نشد. داده های حاصل از بخش دوم پژوهش توسط آنالیز واریانس یک طرفه (onewayANOVA) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفتند ومقایسه آماری نشان داد که عصاره درمنه کوهی دردوز  5/7میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به طورمعنی داری زمان لازم برای شروع مرحله 2و 5 را با (P<0. 05) تسریع کرد و در همین دوز امتیاز تشنجی را به طور معنی داری در مقایسه با گروه شم با (P<0. 01) و با گروه دریافت کننده عصاره با دوز5 میلی گرم با (P<0. 05) افزایش داد. همچنین دوز­های25/6 با (P<0. 05) و 5/7 با (P<0. 01) به طور معنی داری ورود به مرحله5 را افزایش دادند. از طرفی میزان مرگ ومیر به طور وابسته به دوز افزایش پیدا کرد. 

بررسی نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان دادکه میزان غلظت کمک حلال تویین20می تواند برتشنج ناشی از   PTZ اثرگذارباشدو این یافته ها می تواند انتخاب غلظت حامل ها vehicle))رابرای استفاده درترکیب باداروهای مورد آزمایش یافاکتورهای تستی آسان کند وهمچنین عصاره الکلی گیاه درمنه کوهی درفصل رویشی می تواند تشنج ناشی ازپنتیلن تترازول را به طور وابسته به دوز وزمان افزایش دهد.به نظر می رسد،وجود برخی موادمثل سانتونین که جزولاکتون های سزکویی ترپن می باشد ویا وجودبرخی مونوترپن های کتونی مثل کامفوروسینئول(باکاهش آزادی کاتکولامین ها ازطریق مهارغیررقابتی گیرنده های استیل کولینی)موجب این امر می شوند.

مقدمه:

صرع، یکی ازشایع ترین اختلالات عصبی بعد از سکته­ي­ مغزي است که به وسیله حملات تشنجی وتخلیه بیش از حدوموقت نورون ها یا فعالیت الکتریکی غیر طبیعی مغز تشخیص داده می شود. (Lucindo J. et al, 2010,Xian-Yu Sun et al ,2010)   تشنج یکی از نشانه های بیماری صرع است ولی نخستین حمله نمی تواند بیانگر بیماری صرع باشد، بلکه این بیماری به وسیله حملات متناوب،ناگهانی،زودگذروعودکننده همراه است که معمولا”سطح هوشیاری رانیزدچاراختلال می کند ،باتوجه به مطالعات اپیدمیولوژیک بیش از50-60میلیون نفردرجهان دچار صرع هستند(كاتزونگ، ب. ،فتح­اللهي، ع. ،1380 ،  كاپلان، ه. ، رفيعي، ح. ، 1379، ارضي،ا. ،گله دار،ف.،1370، Lucindo J. et al, 2010,Xian-Yu Sun et al ,2010).حملات صرعی ممکن است درهمه ی سنین،همه ی نژادهاوهر دوجنس بروزکند(ارضي.ا و گله دار.ف،1370). ميزان وقوع حملات صرعي در سال­هاي اوليه زندگي بيش از هر زمان ديگري است. تقريباً در 80 درصد از بيماران،شروع حملات قبل از سن 20 ­­سالگي است(ارضي.ا و گله دار.ف،1370). اگر چه با درمان استاندارد در 80 درصد موارد مي­توان حملات تشنج را کنترل کرد,ميليون­ها نفر (500 هزار نفر در ايالات متحده) صرع کنترل نشده دارند. (كاتزونگ، ب. ،فتح­اللهي، ع. ،1380)  علل زيادي براي بيماري­هاي صرعي وجود دارد که با توجه به گوناگوني انواع آن،  ممكن است مكانيسم ايجاد كننده­ هر کدام متفاوت باشد، از جمله آن علل مي­توان به بيماري­هاي عصبي گوناگون، عفونت، تومور، ضربه فيزيكي، بيماري­هاي مادرزادي، تب، عوامل سمي و عوامل متابوليك اشاره كرد.( Holtman L. et al, 2009) در مواردي كه علل مشخص براي حملات صرعي پيدا نكنيم، واژه صرع ايديوپاتيك (Idiopatic) يا اوليه را به كار مي­بريم. (سلطان زاده ا.، 1383) سيكلواكسيژنازها (آنزیم سنتز کننده پروستاگلاندین­ها) به دليل ايفاي نقش مهم در اختلالات و بيماري­هاي عصبي، ممكن است نقش ويژه­اي در بيماري­زايي صرع داشته باشند. نوروترانسميترهاي مختلفي، بويژه GABA و گلوتامات نقشي كليدي در پاتولوژي صرع دارند. (Hille, B.,1992)

باوجودگسترش درزمینه داروهای ضدتشنج جدید هنوز بیماری صرع به طور کامل درمان نشده  است(Lucindo J. et al, 2010)تقریبا95درصدازداروهای رایج وقابل دسترس جهت درمان صرع قبل از1985موردآزمایش قرارگرفت ودر60-70درصدازبیماران تشنج به طوررضایت بخشی کنترل شد(Xian-Yu Sun et al,2010)ولی درحال حاضرحدود3/1ازبیماران پاسخ خوبی به درمان های رایج فعلی نمی دهند،حتی اگرچندین دارو به طورمکمل استفاده شود.علاوه براین بیش از50درضد ازبیماران مبتلا به صرع عوارض جانبی نامطلوبی درحین درمان باداروهای ضدصرع ازخودنشان می دهندکه زندگی آن هاراتهدید می کند(Lucindo J. Quintans-Júnior et al, 2010)این عوارض عبارتند از خواب آلودگی، آتاکسی (ناهماهنگی حرکتی)، اختلال دستگاه معدی- روده­ای، سمیت کبدی و مگالوبلاستیک(بزرگ شدن غیر طبیعی گلبول­های قرمز خون) و آنمی یا کم خونی.

به همین جهت هنوز برای دسترسی به داروهای ضد صرع موثرتر وباعوارض جانبی کمترتحقیقات دراین زمینه ادامه دارد.طب سنتی وگیاهان دارویی به عنوان منبع مناسبی جهت دستیابی به داروهای بهتر مورد توجه می باشند. (پور غلامی م. وهمکارانش، 1376 Schwabe K. et al,2004, ، Cilani A.H. et al 2000,). گیاهان دارویی نعمت طبیعی هستند که به بشر داده شده تا از بیماری رها شده وزندگی سالمی داشته باشد.آن ها نقش اساسی برای حفظ تندرستی ما بازی می کنندوبه نظر می رسدکه دردرمان بیماری های مختلف بسیارمطمئن تر باشند(Bora KS, Sharma A., 2011). البته باید دقت داشت که گیاهان دارویی این پتانسیل را دارد که تولید داروهای مضر کند استفاده از گیاهان دارویی به دلیل انتشار وسیعی که دارند و به­­­­راحتی در دسترس می­باشند پتانسیل عوارض جانبی را در جمعیت افراد مبتلا به صرع افزایش می­دهد. پس گیاهان آرام­بخش ممکن است که پتانسیل داروهای ضد تشنج را داشته باشند و موجب افزایش اثرات تسکین دهندگی و روانی شوند ولی آن­ها نباید به جای داروهای ضد تشنج استفاده شود چون اثر بخشی و سودمندی آن­ها ثابت نشده است .(Marcello Spinella, Ph.D.,2001)

همچنین با توجه به این که برخی ازعصاره های گیاهی داخل آب یا سالین به عنوان یک ترکیب بی ضرر حل نمی شوندوجهت بررسی اثر آن ها باید از کمک حلال ها ی بی اثر استفاده کردوازطرفی این کمک حلال ها در داروسازی وصنایع غذایی نیز کاربرد دارندوممکن است استفاده از آن هادر دوز های خاص سبب ایجاد اثرات جانبی گردد.بنابراین تحقیق درجهت شناخت اثرات این حامل ها بررفتار و یافتن غلظت بی ضرر این ترکیبات، انتخاب غلظت کمک حلال ها(vehicle)رابرای استفاده درترکیب باداروها یاعصاره های مورد آزمایش یافاکتورهای تستی دیگرمشخص می کند.( Carl A. Castro et al,1995)

لذااین پژوهش به منظور بررسی اثرعصاره الکلی درمنه کوهی برتشنج ناشی ازپنتیلن تترازول به انجام رسیده است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- تعریف واژه ها

Convulsion ( تشنج) :

تشنج به حملاتي اطلاق مي­گردد كه معمولاً با حركات بدني شديد به صورت تونيك يا كلونيك يا هر دو همراه است و ممكن است در يك اندام (focal) يا همه اعضا (generalized) ديده شود كه بهترين نمونه آن صرع بزرگ (گرندمال) مي­باشد.

 Seizure يا حمله :

Seizure يك واژه كلي است كه به وقوع حمله ناگهاني يك بيماري گفته مي­شود ولي در نورولوژي براي هر گونه حمله صرعي با تشنج يا بدون تشنج بكار مي­رود، ممكن است هوشياري بيمار طبيعي يا مختل باشد.

صرع epilepsy :

 يعني بروز دشارژهاي الكتريكي غيرطبيعي و گاه­گاهي (paroxysmal) از نورون­ها (ياخته­هاي مغز) كه به يكي يا آميزه­اي از حالات باليني منجر مي­گردد.

از دست دادن هوشياري، حركات تشنجي اندام­ها، مات شدن، اختلالات دستگاه خودكار، ادراك حسي غيرطبيعی، رفتار غيرعادي و نشانه­هاي گوناگون ديگر.

پيدايش هر يك از علائم بالا به كانون آسيب در مغز و جاي تخليه امواج صرعي بستگي دارد.

در اصطلاح نورولوژي صرع به حملات تكرار شونده­اي گفته مي­شود كه از ديدگاه باليني نماهاي گوناگوني پيدا مي­كنند. (سلطان زاده ا.، 1383)

تونيك tonic :

حالت تونيك يعني اندام­ها در يك وضعيت كشيده وسخت قرار گيرند( extension rigidity) ومعمولاً كمتر از يكي دو دقيقه در آن موقعيت باقي بمانند. بروز صرع ممكن است تنها به شكل تونيك باشد. (سلطان زاده ا.،   1383 Fauci AS.,1998, )

كلونيك clonic :

در تشنج كلونيك يكي يا همه اندام­ها دچار حركات لرزشي پي­درپي و غير ارادي مي­شود و بيمار مرتباً دست و پا مي­زند. ( مانند گوسفند سربريده) در موش اين حمله مي‌تواند همراه با حالتي مرسوم به «دويدن وحشيانه» باشد (Gower AJ, Noyer MV, Gobert J, Walfert E.,1995)

پرش­هاي ميوكلونيك (myoclonic jerks ) :

پرش­هاي سريع ناگهاني و غيرطبيعي اندام­ها مي­باشند كه به دليل انقباض سريع عضلات بويژه ماهيچه­هاي خم كننده بروز مي­نمايند. علت آن دشارژهاي صرعي است كه از قشر يا ساقه مغز صادر مي­شود.

پيش درآمد (Aura) :

Aura به نشانه­هاي عصبي مي­گويند كه بيمار معمولاً چند ثانيه پيش از پيدايش حمله تشنج احساس مي كند. Aura يك نوع صرع focal به­شمار مي­آيد كه در حقيقت براي مشخص نمودن كانون صرعي در مغز اهميت دارد. پيش درآمد (Aura) به اشكال گوناگوني مثل سرگيجه، احساس بوي بد در دهان يا بيني و احساس چشايي نامطبوع بيان مي­گردد.( سلطان زاده ا.، 1383)

نشانه­ هاي اخطار دهنده (premonitory symptoms) :

برخي بيماران مبتلا به صرع چند روز پيش از حمله، حالات ويژه­اي دارند كه هشدار دهنده بروز صرع در آنها مي­باشد. اين نشانه­ها ممكن است به صورت عصبي شدن، احساس خوشي، خستگي و يا ميل به خوردن غذايي خاص باشد. تفاوت اين حالات با پيش درآمد ( Aura) در طولاني بودن آنهاست.

دوره پس از حمله postictal phase :

اين دوره به دنبال پايان يافتن حمله صرعي آغاز مي­شود و طي آن بيمار ممكن است حالت سرگيجه و

منگي داشته باشد و نوار مغز او كندي (Slowing) نشان دهد. اگر بيمار حمله گرندمال كرده باشد، در اين دوره از سردرد و كوفتگي اندام­ها شاكي خواهد بود.

 مرحله بين حملات (interictal phase) :

فاصله زماني بين دو حمله پي در پي را كه ممكن است از چند ساعت تا چندين روز باشد، مرحله­ي interictal مي­گويند. هر چه اين دوره كوتاه­تر باشد، پيش آگاهي بدتر و نشانه كنترل نامناسب صرع است.

فلج پس از حمله todd’s paralysis :

اگر كانون صرعي در قشر حركتي مخ باشد، گاهي پس از پايان حمله اندامي كه حركات تشنجي داشته است به مدت كمتر از 24 ساعت فلج موقتي بنام « فلج تاد» پيدا مي­كند.( سلطان زاده ا.، 1383)

صرع كانوني (partial or focal epilepsy) :

چنانچه با شواهد باليني يا نوار مغز، كانوني كه حمله صرع از آن منشأ مي­گيرد مشخص گردد، به آن صرع كانوني يا focal گفته مي­شود؛ مانند صرع لب گيجگاهي. در  اين حالت اگر حمله موضعي باقي بماند، واژه كانوني ساده ( Simple focal seizure) و چنانچه به دنبال آن اختلال هوشياري نيز بروز كند اصطلاح كانوني مركب (Complex focal seizure) به كار مي­رود.

 صرع فراگير اوليه ((Primery Generalized Epilepsy :

در اين گونه صرع بدون هيچ علامت قبلي و بدون شواهدي از كانوني بودن، بيمار به طور ناگهاني هوشياري خود را از دست مي­دهد يا لحظه­اي مات مي­شود ( Petit mal) يا به صرع بزرگ (گرندمال) دچار مي­گردد و يا حركات پرشي سريع و قرينه در اندام­هاي او پديد مي­آيد.( myoclonic jerks )

اتوماتيسم (Automatism) :

 اتوماتيسم حركاتي كم و بيش هماهنگ است كه بيمار به صورت غيرارادي و خودكار آنها را انجام مي دهد؛ مثلاً پياپي لب­هايش را زبان مي­زند و يا ملچ ملچ مي­كند. بيمار هنگام اتوماتيسم به‌‌ آنچه انجام مي دهد آگاه نيست. پس از آن نيز چيزي از كار انجام شده به ياد نمي­آورد.( سلطان زاده ا.، 1383)

تعداد صفحه : 102

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :