دانلود پایان نامه : شناسايي و سنجش عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي در صنعت مواد غذايي

دسته بندی: رشته مدیریت
بازدید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مديريت بازرگاني

گرایش : بازاريابي بين الملل

عنوان : شناسايي و سنجش عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي در صنعت مواد غذايي

دانشکده مديريت

شناسايي و سنجش عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي در صنعت مواد غذايي

استاد راهنما:
دکتر محمد حقيقي

استاد مشاور:
دکتر محمود فيروزيان
 
پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد
در رشته مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي بين الملل

اسفند 1387 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکيده:
صاحبنظران بازاريابي صادراتي عقيده دارند که «شناسايي عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي» به منظور افزايش عملکرد صادراتي و دستيابي به سطح مطلوبي از آن يک مقوله مهم و حياتي براي شرکت ها در بازار رقابتي امروز است. پژوهش حاضر با هدف شناسايي و سنجش عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي در صنعت مواد غذايي انجام گرفته است. در اين پژوهش مطالعات انجام گرفته در زمينه عملکرد صادراتي و انواع مدل هاي عملکرد صادراتي بررسي شد و از مدلي براي شناسايي عوامل تعيين کننده استفاده گرديد که اين مدل بيان مي دارد که اندازۀ شرکت، تجربه صادراتي، محرک هاي صادراتي، مشکلات صادراتي، مزيت رقابتي، تعهد صادراتي، محصول، قيمت، تبليغات و کانال هاي توزيع، عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي هستند.
در تحقيق حاضر، از روش توصيفي از نوع همبستگي براي گردآوري داده استفاده شده است و چون جامعه ما محدود به شرکتهاي توليد کننده صادراتي مواد غذايي در استان تهران بود بنابراين از روش سرشماري استفاده گرديد و سپس پرسشنامه ها ميان اين شرکت ها توزيع گرديد و داده هاي مورد نياز جمع آوري گرديد و سپس به کمک مدل يابي معادلات ساختاري (تحليل مسير تأييدي) اين داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت تابدين ترتيب به بررسي وضعيت هر يک از عوامل دهگانه مدل براي صنعت مواد غذايي پرداخته شود.
يافته ها و نتايج اين تحقيق نشان داد که همه عوامل فوق الذکر، به عنوان عوامل تعيين کننده در عملکرد صادراتي صنعت مواد غذايي مطرح هستند، براساس اين پژوهش ترتيب اثرگذاري عوامل بر روند صادرات مواد غذايي در ايران به صورت زير مي باشد.
1- محرکهاي صادراتي 2- کانال هاي توزيع 3- مشکلات صادراتي 4- تجربه صادراتي 5- تعهد صادراتي 6- محصول 7- تبليغات 8- اندازۀ شرکت 9- قيمت 10- مزيت رقابتي
در پايان اين پژوهش، پيشنهادها و راهکارهايي براي بهبود و ارتقاي وضعيت عملکرد صادراتي در صنعت مواد غذايي ارائه گرديده است.

فهرست مطالب
فصل اول      کليات تحقيق

1-1 مقدمه                                 2
1-2 مسأله تحقيق                            2
1-3 تشريح و بيان موضوع                        3
1-4 ضرورت انجام تحقيق                        6
1-5 فرضيه هاي تحقيق                            6
1-6 اهداف اساسي از انجام تحقيق                    6
1-7 نتايج مورد انتظار پس از انجام تحقيق                    7
1-8 روش انجام تحقيق                            7
1-9 روش گردآوري اطلاعات                         7
1-10 قلمرو تحقيق                            7
1-11 جامعه آماري                            7
1-12 روش هاي مورد نظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها    8
1-13 تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقيق                8
1-14 سابقه تحقيقات و مطالعات انجام شده                 8

فصل دوم     بررسي ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1 مقدمه                                 11
2-2 بين المللي شدن                                   12
2-3 روش هاي ورود به بازار بين الملل                    14
2-3-1 صادرات                                         14
2-3-2 همکاري مشترک                                16
2-3-3 سرمايه گذاري مستقيم                           17
2-4 ماهيت بازاريابي بين الملل                        18
2-5 بازاريابي صادراتي                            18
2-5-1 تعاريف بازار يابي صادراتي                           18
2-5-2 آميخته بازاريابي صادراتي                               19
2-5-3 تحقيقات در حوزه بازاريابي صادراتي                            21
2-6 عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي                      21
2-6-1 مدل بالدوف، کراونس و واگنر براي اقتصادي هاي کوچک              21
2-6-2 مدل ابي واسلتر                                  25
2-6-3 مدل اکاس وجوليان                                  28
2-6-4 مدل کاوسگيل وزو براي استراتژي جهاني                      29
2-6-5 مدل کالنتون،کيم، اچميدت و کاوسيگل                     30
2-6-6 مدل لئونيدو، کتسيکس وسامي                         33
2-6-7 مدل هاهتي، مدوپا، ياواس و باباکاس                         34
2-7 شناسايي عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي براساس بازنگري و ترکيب ادبيات تحقيقي          36
2-7-1 معيارهاي عملکرد صادراتي                                      37
2-7-2 عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي                                   37
2-7-2-1 عوامل قابل کنترل – دروني                                  40
2-7-2-2 عوامل غير قابل کنترل – دروني                                    41
2-7-2-3 عوامل غير قابل کنترل – خارجي                                    42
2-8 مدل مفهومي پايان نامه                                  42
2-8-1 استراتژي بازاريابي صادراتي                        42
2-8-1-1 استراتژي محصول صادراتي                              43
2-8-1-2 استراتژي قيمت گذاري صادراتي                                43
2-8-1-3 استراتژي کانال صادراتي                             43
2-8-1-4استراتژي ترفيعات صادراتي                                                    44
2-8-2 ويژگي هاي عيني شرکت                             44
2-8-2-1 اندازه شرکت                                     44
2-8-2-2 تجربه صادراتي                                   44
2-8-3 متغيرهاي ادراکي مرتبط با صادرات                    45
2-8-3-1محرک صادراتي                                          45
2-8-3-2 مشکلات صادراتي                                  45
2-8-3-3 مزيت هاي رقابتي                                                  45
2-8-4 تعهد صادراتي                                 45
2-8-5 مشکلات موجود در ارزيابي عملکرد صادراتي                                   47

2-8-5-1 شيوه ارزيابي عملکرد صادراتي                      47
2-8-5-2 انتخاب ابعاد عملکرد                                                  48
2-9 صنعت مواد غذايي                                48
2-9-1 نقش صنايع غذايي در ميان صنايع کشور                         48
2-9-2 صادرات صنايع غذايي                            49
2-9-2-1 اهميت و نقش صادرات در اقتصاد کشور                49
2-9-2-2 آمار و ارقام صادرات مواد غذايي                                               50
2-10 سابقه تحقيقات و مطالعات انجام شده                           53
2-10-1 تحقيقات انجام گرفته درداخل کشور                                  53
2-10-2 ساير تحقيقات انجام گرفته                         53
فصل سوم      روش تحقيق
3-1 مقدمه                                                56        3-2 روش تحقيق                                                      56
3-2-1 نقش تحليل رگرسيون درتحقيقات مبتني بر هدف پيش بيني                  57
3-2-2 مدل يابي معادلات ساختاري                                     57
3-2-2-1 تحليل مسير و مدل پيش بيني                                    57
3-2-2-2 نمونه اي از مدل يابي معادلات ساختاري                      58          3-2-3 تحليل عاملي تأييدي                                  65
3-3 متغيرهاي تحقيق                                      65
3-4 روش هاي گردآوري اطلاعات                                     65
3-4-1 پاياني ابزار اندازه گيري                                                68
3-4-2 روايي ابزار اندازه گيري                                        69
3-4-2-1 تحليل عاملي تأييدي                                  70
3-4-2-2 برازش مدل اندازه گيري                             70
3-5 جامعه و نمونه آماري                                  71
3-5-1 جامعه آماري                                     71
3-5-2 فلمرو مکاني                                     71
3-5-3  قلمرو زماني                                     71
3-5-4 نمونه آماري                                     71
3-6 شيوه تحليل داده ها                                           72

فصل چهارم     تجزيه و تحليل داده ها

4-1 مقدمه                                               74
4-2 يافته هاي توصيفي                                    74
4-3 ماتريس همبستگي متغيرهاي تحقيق                            77
4-4 فرضيه هاي تحقيق                                    79

فصل پنجم     نتايج و پيشنهادات

5-1 مقدمه                                        89
5-2 بررسي نتايج تحقيق                                        89
5-2-1 شناسايي عوامل تعيين کننده                                89
5-2-2 سنجش عوامل تعيين کننده                                90
5-3 ارائه پيشنهادات                                90
5-3-1 پيشنهادات اجرايي و کاربردي                               90
5-3-2 محدوديت هاي تحقيق                                    92
5-3-3 پيشنهادات براي تحقيقات آينده                                 92

منابع و مآخذ                                    94
پيوست                                       100

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :121

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 

 

برچسب ها :
0 نظر
admins

نظر خود را در مورد این پست ارسال فرمایید.

نظرات بسته شده است.