دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مديريت بازرگاني

گرایش :بازاريابی بين الملل

عنوان : بررسي  تاثير تمركز و رسميت  ساختار سازماني در تامين  بموقع كالا در شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب

پايان نامه درجه كارشناسي ارشد رشته : مديريت بازرگاني(M.A )

گرايش: بازاريابی بين الملل

موضوع:

بررسي  تاثير تمركز و رسميت  ساختار سازماني در تامين  بموقع كالا در شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب

استاد راهنما :

استاد مشاور:

1391-1390

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان    صفحه
چكيده    1
فصل اول : كليات و پیشینه تحقیق    2
1–1 مقدمه    3
1-2 بیان مسئله    4
1-3  اهميت و ضرورت انجام تحقيق    5
1-4 اهداف تحقيق    5
1-5  سوالات تحقيق    6
1-6 فرضيه‌هاي تحقيق     6
1-7 قلمرو تحقيق    7
1-8 روش شناسی تحقيق    7
1-9 مدل تحقيق    8
1-10 تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها    9
فصل دوم : مباني نظري و مدل تحليلي پژوهش       11
2-1 بخش اول رسمیت تمرکز    12
2 – 1 – 1  مقدمه    12
2 – 1 – 2  تعریف سازمان    13
2- 1 – 3 تئوری سازمان    14
2 – 1 – 4  تعاریف مفهومی سازمان    15
2 – 1 – 5 تعریف ساختار سازمانی و انواع آن    17
2 – 1 – 6 ابعاد ساختار سازمانی    22
2 – 1 – 7 ارتباط تمرکز و پیچیدگی و رسمیت    32
2 – 1 – 8 تفویض اختیار    33
2 – 1 – 9 گام¬های تفویض اختیار    37
2- 2  بخش دوم : پیشینه تحقیق    38
2 – 2 – 1 پیشینه داخلی    38
2- 2- 2  پیشینه خارجی    42
2 – 3 بخش سوم : تأمین به موقع کالا    55
2- 3 – 1 مقدمه     55
2 – 3 – 2 شرکت ملی مناطق نفت خیز    56
2 – 3 – 3 تاريخچه و وضعيت ساختاري    57
2 – 3 – 4 مدیریت تداركات و اموركالاي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب    58
2 – 3 – 5  تاريخچه‏ی سازمان تداركات و اموركالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب      58
2 – 3 – 6 خط مشي سيستم مديريت يكپارچه، مديريت تداركات و امور كالا    60
2 – 3 – 7  عمده وظایف مدیریت تدارکات کالا    61
2 – 3 – 8   ساختار سازماني وزارت نفت (كالاي نفت تهران) و مديريت خريد    64
فصل سوم : روش و قلمرو پژوهش    74
3 – 1 مقدمه    75
3 – 2 نوع تحقيق    76
3 – 3 جامعة آماري    76
3 – 4 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات    77
3 – 5 اعتبار (روایی) پرسشنامه تحقيق    78
3 – 6 پایایی پرسشنامه تحقيق     78
3 – 7 روش تجزيه و تحليل داده‌ها وآزمون فرضيه‌ها    80
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها و آزمون فرضيه‌ها    81
4 – 1 مقدمه    82
4 – 2 تجزيه و تحليل توصيفي يافته¬هاي مرتبط با شخصیت شناسی نمونه آماري    83
4 – 2 – 1   : جنسیت    83
4 – 2 – 2 ميزان تحصيلات    84
4 – 2 – 3  سابقه¬ي کار    85
4 – 2 – 4 سن پاسخ دهندگان    86
4 – 2 – 5 پست سازمانی    87
4 – 2 – 6  نوع کار    88
4 – 2 – 3  تجزيه و تحليل توصيفي يافته¬هاي مرتبط با متغیرهای پژوهش    88
4 –3 – 1 متغییر تأمین به موقع کالا    89
4 –3 – 2 متغییر تمرکز    90
4 –3 – 3 متغییر رسمیت    91
4 –4 تجزيه و تحليل استنباطي يافته¬ها مرتبط با اهداف، سوالات و فرضيه¬هاي تحقيق    92
4 – 4-1 بررسي اثرپذيري و انطباق معيار رسمیت    92
4 – 4-2 بررسي اثرپذيري و انطباق معيار تمرکز    92
4 – 4-3 بررسي اثرپذيري و انطباق معيار تأمین به موقع كالا    93
4 – 4-4 بررسی ارتباط میان تمرکز سازمانی و تأمین به موقع كالا    94
4 – 4-5 بررسی ارتباط میان رسمیت و تأمین به موقع كالا    95
4 – 4-6 بررسی تأثیر رسمیت و تمرکز سازمانی بر تأمین به موقع كالا    95
فصل پنجم : يافته‌ها ، نتيجه‌گيري و پيشنهادها    98
5 – 1 مقدمه     99
5 – 2  خلاصه تحقيق    100
5 – 3  تبيين فرضيه‏ها و مقايسه با تحقيقات قبلي    100
5 – 3 – 1 تحليل يافته‌هاي جمعيت¬شناسي    100
5 – 3 – 2 تحلیل توصیفی متغیرها    101
5 – 3 – 3  تحلیل استنباطی فرضیه¬های پژوهش    102
5 – 3 – 3-1  تحلیل فرضیه¬ها با بهره گرفتن از آزمون تی    102
5-3-3-2- تحلیل فرضیه¬ها با بهره گرفتن از آزمون دو جمله¬ای    103
فرضيه فرعي دوم : بررسي ارتباط ميان رسميت و تامين به موقع كالا    104
فرضيه اصلي تحقيق    105
5-3-3-4 نتایج از مدل خطی معادله رگرسیون    106
5-4-محدودیت های تحقیق    107
5- 5  پيشنهادها    107
5 – 6 پيشنهادهایی براي پژوهش‌هاي آینده    109
منابع و مآخذ    110
منابع فارسی    111
منابع غیر فارسی    113
پیوست ها    115
پرسشنامه    116
اطلاعات خروجي SPSS    120
چکیده به زبان انگلیسی    160
عنوان به زبان انگلیسی    161

 

چكيده:

اهميت صنعت نفت خصوصاً  نقش حساس و تعيين كننده آن در نظام اقتصادي كشور بر كسي پوشيده نيست. در اين راستا جلوگيري از ركود يا وقفه در عمليات روزمره، نگهداري موثر و ايمن دستگاه­ها ، تجهيزات واحدها ، همچنين، انجام پروژه ها و برنامه­هاي از قبل پيش­بيني شده، لزوم تهيه و تأمین به موقع كالاي مورد نياز را در موقعيت­ها و ابعاد مختلف اجتناب ناپذیر است.

در اين پژوهش محقق سعي برآن دارد  به بررسي متغيرهاي ساختار سازماني(رسميت و تمركز)  با تأمین به موقع كالا درمديريت تداركات و امور كالاي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب پرداخته تا از نتايج حاصله جهت نيل به اهداف سازماني استفاده گردد.

اين پژوهش از لحاظ هدف، كاربردي و از نظر روش، توصيفي و از نظر مكان از نوع پژوهش‌هاي كتابخانه‌اي و ميداني مي‌باشد و از پرسشنامه استاندارد ساختار سازماني (رسميت و تمركز) كه تا اندازه­اي بومي سازي شده و روايي و پايايي آن با ضريب آلفاي كرونباخ 82/. درصد نيز تأييد شده ، وبه علت نزدیکی جامعه آماری با نمونه آماري از تعداد 120 نفر پاسخ دهنده استفاده شده است. پرسشنامه­ها بطور كامل دريافت و داده ها پس از تجزيه وتحليل آماري با بهره گرفتن ازنرم افزارSPSS و آزمون دو طرفه Tو ضريب همبستگي پيرسون مشخص شد، كه بین “تمركز و رسميت” (متغيرهاي مستقل) در حد موجود در سازمان (رسميت متعارف سازمان هاي دولتي وبزرگ وتراكم كم تمركز) با تأمین به موقع كالا (متغير وابسته) ارتباط معني­دار و همبستگي مثبت وجود دارد. اين يافنه ها  بدين معناست كه تراكم كم تمركز ورسميت متعارف باعث ارتقاء وبهبودي در روند تأمین کالا مي گردد.. قلمرو مكاني اين پژوهش در محدوده فيزيكي مدیریت تدارکات و امور کالا شركت ملي مناطق نفتخيز و در سال  1391 انجام پذيرفته است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :179

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :