متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : منابع انسانی

عنوان : شناخت و تحليل ارتباط رضايت شغلي با تعهد سازماني کارکنان بانک سينا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران شمال 

دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی گروه مدیریت دولتی

 

پايان نامه  كارشناسي ارشد (M.A)

گرایش: منابع انسانی

عنوان:

شناخت و تحليل ارتباط رضايت شغلي با تعهد سازماني کارکنان بانک سينا

 

استاد راهنما

دکتر فرزاد فخیمی

 

استاد مشاور

دکتر محمد رضا محسنی ازغندی

شهریور 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

چکیده                    1

فصل اول

کلیات تحقیق ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 3

1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. 4

1-2- بیان مسئله تحقیق. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

1-4- سوالات تحقیق. 9

1-5- فرضیه های تحقیق. 10

1-6- هدف اصلی تحقیق. 11

1-7- قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق. 11

1-8-تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی. 12

فصل دوم  

ادبیات تحقیق   ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 14

2-1- مقدمه   ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. 15

2-2- رضایت شغلی. 16

2-2-1-تعریف رضایت شغلی. 16

2-2-2- ماهیت رضایت شغلی. 19

2-2-3-اهمیت رضایت شغلی. 20

2-2-4-عوامل موثر بررضایت شغلی. 20

2-2-5-  آثار وجود پيامدهاي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلی در سازمان   28

2-2-6- نظریه های رضایت شغلی. 33

2-2-7-روش های ارزیابی و سنجش  رضایت شغلی. 38

2-2- 8- رویکردهای اساسی به رضایت شغلی. 45

2-3- تعهد سازمانی. 46

2-3-1- تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی. 46

2-3-2- ابعاد تعهد سازماني. 48

2-3-3- اهمیت تعهد سازماني. 51

2-3-4- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی. 52

2-3-5- انواع تعهد. 58

2-3-6- ديدگاه‌هاي نوين درباره تعهد سازماني. 61

2-3-7- ديدگاه‌هايي در مورد كانون‌هاي تعهد سازماني. 62

2-3-8- تعهد سازماني مفهوم يك بعدي يا چند بعدي. 64

2-3-9- ساير ديدگاه‌ها درباره تعهد سازماني. 67

2-3-10- راهكارهايي براي افزايش تعهد سازماني. 70

2-3-11- نقد تعهد سازمانی. 71

2-3-12- نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی. 71

2-4- ارتباط بین تعهد سازمانی ورضایت شغلی. 72

2-5- سوابق پژوهش های داخلی و خارجی. 74

2-6- آشنائي با بانک سينا. 77

2-7- ارائه مدل مفهومی. 80

فصل سوم

روش شناسی تحقيق. 82

3-1- مقدمه     ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. 96

3-2- روش تحقیق. 83

3-3- جامعه آماری تحقیق. 84

3-4- نمونه آماري و روش نمونه گیری. 84

3-5- روش و ابزار گردآوری اطلاعات. 85

3-6- روايي و پايايي پرسشنامه. 86

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 87

 

فصل چهارم

تجزيه و تحليل داده ها. 95

4-1-  مقدمه   ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. 96

4-2- ويژگي‌هاي عمومي پاسخ‌دهندگان. 97

4-3- آزمون فرضيه‌هاي تحقيق. 100

4-4- ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی. 106

4-4-1- آزمون فرضیه اصلی اول. 106

4-4-2- آزمون فرضیه اصلي دوم. 116

4-4-3- آزمون فرضیه اصلی سوم. 106

4-5- مدل نهائي ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی (فرضيه اصلي تحقيق)   116

فصل پنجم

خلاصه،  نتیجه گیری و پیشنهادات. 118

5-1- مقدمه  خلاصه . 118

5-2- خلاصه پژوهش. 119

5-3- نتايج پژوهش. 120

5-4- محدوديت‌هاي پژوهش. 123

5-5- پیشنهادات  . 123

5-6-پيشنهاداتي به ساير پژوهشگران. 124

منابع  و    مآخذ   . 125

ضمائم و پیوست ها . 135

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                          صفحه

جدول 2-1:عوامل اولیه موثر بر رضایت شغلی. 23

جدول2-2: چهار ديدگاه مختلف تعهد. 63

جدول2-3: ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی. 74

جدول 3-1: مولفه های مربوط به رضايت. 85

جدول 3-2: مولفه های مربوط به تعهد. 86

جدول 3-3: نمره دهي به پرسشها در طيف ليكرت   86

جدول 3-4:پایائي پرسشنامه رضايت. 87

جدول 3-5: پایائي پرسشنامه تعهد. 87

جدول 4-1: توزيع فراواني پاسخ دهندگان براساس جنسيت   97

جدول4-2: توزيع فراواني پاسخ دهندگان براساس سن 98

جدول 4-3: فراواني پاسخ دهندگان براساس تحصيلات   99

جدول 4-4: فراواني پاسخ دهندگان براساس سابقه‌کاري 100

جدول 4-5آزمون نرمال بودن داده‌ها 101

جدول 4-6 : ضریب همبستگی پیرسون و اسپيرمن بین عوامل درونی رضایت شغلی و تعهد سازماني کارکنان 106

جدول4-7: ضریب همبستگی پیرسون و اسپيرمن بین عوامل درونی رضایت شغلی با تعهد عاطفی کارکنان. 107

جدول 4-8: ضریب همبستگی پیرسون و اسپيرمن بین عوامل درونی رضایت شغلی با تعهد مستمر کارکنان. 108

جدول 4-9 : ضریب همبستگی پیرسون و اسپيرمن عوامل درونی رضایت شغلی و تعهد هنجاری کارکنان. 109

جدول4-10: ضریب همبستگی پیرسون و اسپيرمن بین عوامل بیرونی رضایت شغلی با تعهد سازماني کارکنان. 109

جدول 4-11: ضریب همبستگی پیرسون و اسپيرمن بین عوامل بیرونی رضایت شغلی با تعهد عاطفی کارکنان. 110

جدول 4-12: ضریب همبستگی پیرسون و اسپيرمن عوامل بیرونی رضایت شغلی و تعهد مستمر کارکنان. 111

جدول 4-13: ضریب همبستگی پیرسون و اسپيرمن عوامل بیرونی رضایت شغلی و تعهد هنجاری کارکنان. 112

جدول 4-14: نتايج آزمون t تک نمونه. 113

جدول 4-15:نتايج آزمون t مستقل براساس جنسيت   114

جدول4-16:-نتايج آزمون تحليل واريانس براي سن   115

جدول4-17:-نتايج آزمون تحليل واريانس براي مدرک تحصیلی   116

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار 4-1 : نمودار فراواني پاسخ دهندگان براساس جنسيت   97

نمودار 4-2: نمودار فراواني پاسخ دهندگان براساس سن   98

نمودار 4-3 :نمودار فراواني پاسخ دهندگان براساس مدرک تحصيلي   99

نمودار 4-4 :نمودار فراواني پاسخ دهندگان براساس سابقه‌کاري   100

نمودار 4-5: پراکندگی عوامل درونی رضایت شغلی و تعهد سازماني کارکنان 107

نمودار 4-6: ضریب همبستگی پیرسون و اسپيرمن بین عوامل بیرونی رضایت شغلی با تعهد سازماني کارکنان. 110

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                           صفحه

شکل 2-1:عوامل اساسی موثر در میزان و سطح رضایت شغلی   24

شکل 2-2:اشكال تعهد سازماني. 50

شکل 2-3:عوامل ضروری،عوامل همبسته و پیامد های تعهد سازمان   52

شکل2-4: فرآیند اجتماعی شدن و تاثیر آن بر تعهد سازمانی   56

شکل2-5:عوامل مؤثر و نتايج ناشي از تعهد سازماني   67

شکل 2-6:مدل مفهومی رضایت شغلی و تعهد سازمانی 81

شکل4-1: بار عاملي استاندارد تحليل عاملي مقياس سنجش رضایت شغلی   102

شکل 4-2:آماره معناداري (t-value) تحليل عاملي مقياس سنجش رضایت شغلی   103

شکل4-3: بار عاملي استاندارد تحليل عاملي مقياس سنجش تعهد سازمانی   104

شکل 4-4:آماره معناداري (t-value) تحليل عاملي مقياس سنجش تعهد سازمانی. 105

شکل 4-5:نتايج تائيد مدل نهائي تحقيق. 116

شکل4-6:آماره t-value نتايج تأیيد مدل نهائي تحقيق   117

 

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسائي و بررسي ارتباط رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان بانک سینا در شعب شرق استان تهران صورت گرفته است. بنابراين در ابتدا ابعاد رضایت شغلی و ابعاد تعهد سازمانی شناسائي شده و سپس روابط بين مولفه های شناسائي شده در قالب يک مدل معادلات ساختاري ارائه گرديده است. براساس مطالعات انجام گرفته مولفه های رضایت شغلی عبارتند از: عوامل درونی، عوامل بیرونی، و ویژگی های فردی و همچنين مولفه های تعهد سازمانی شامل تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری می باشد.

نوع تحقيق با توجه به هدف، كاربردي و از نظر ماهيت وروش، به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. براي گردآوري داده‌هاي مربوط به سنجش مولفه‌های تحقيق از پرسشنامه محقق ساخته رضایت شغلی شامل 15 پرسش و پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی می یر و آلن شامل 24 پرسش استفاده شده است. براي بررسي روايي، پرسشنامه در اختیار چند تن از اساتید قرار گرفته و از روایی آن اطمینان حاصل شد. براي محاسبه پايايي از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديد در اين پژوهش برای پرسشنامه رضایت شغلی 714/0و برای پرسشنامه تعهد 859/0 بدست آمد و پايائي هر دو پرسشنامه مطلوب برآورد گرديد. جامعه آماري اين تحقيق شامل 140 نفر از مديران و کارکنان بانک سینا در شعب شرق استان تهران است. براساس محاسبات انجام شده پرسشنامه در نمونه‌ای به حجم 105 نفر توزیع شد. همه پرسشنامه‌های ارجاع داده شده قابل استفاده بوده و مورد بررسی قرار گرفته است.

براي اطمينان از مقياس طراحي شده از تکنيک تحليل عاملي و مدل‌يابي معادلات ساختاري استفاده شده است. ‌فرضيه‌هاي تحقيق نيز با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری آزمون شد. همچنين تجزيه و تحليل داده‌هاي بدست آمده با بهره گرفتن از نرم افزار آماري SPSS و LISREL صورت گرفته است.

نتایج نشان می دهد همبستگی مثبت و معناداری بین عوامل درونی رضایت شغلی با هر سه بعد تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری کارکنان وجود دارد. همچنین همبستگی مثبت و معناداری بین عوامل بیرونی رضایت شغلی با هر سه بعد تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری کارکنان وجود دارد. همچنین وضعیت تعهد سازمانی کارکنان بانک سینا نشان می‌دهد هر سه نوع تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر در کارکنان وجود دارد. نتایج بررسی شدت و ضعف میزان ابعاد مختلف تعهد براساس ویژگی‌های فردی کارکنان نشان داده است اختلاف ديدگاه زنان و مردان در ارتباط با هريک از ابعاد تعهد سازمانی، تفاوت معناداري ندارد. همچنین افراد دربازه‌هاي سني مختلف و با مدرک تحصيلي متفاوت ديدگاه يکساني در زمينه ابعاد تعهد سازمانی دارند. در پایان براي سنجش ارتباط دو سازه اصلي تحقيق يعني رضایت شغلی و تعهد سازمانی از مدل معادلات ساختاري استفاده شده است براساس محاسبات انجام شده بار عاملي استاندارد سازه رضایت شغلی با سازه تعهد سازمانی مثبت و معنادار است. بنابراين رضایت شغلی بر تعهد سازمانی تاثیر گذاراست.

 

کلید واژه ها: بانک سینا، تعهد سازمانی،رضایت شغلی

 

فصل اول

كليات تحقيق

 

1-1 مقدمه

یکی از مهم ترین وظایف هر سازمان و نهاد اجتماعی رسیدن به اهداف است. امروز سازمان ها جهت نیل به اهدافشان به نیروی انسانی متعهد به عنوان اصلی ترین و ضروری ترین عامل نیاز دارند. سازمان‌های موفق برای رسیدن به اهداف خود بیش‌ترین سرمایه گذاری روی منابع انسانی انجام می‌دهند و سازمان‌های ناموفق تنگناهای زیادی برای آن‌ها به وجود می‌آورند. به همین دلیل، استفاده کارآمد از منابع انسانی امری ضروری است که باید مورد توجه مدیران قرار گیرد. رضایت شغلی و تعهد سازمانی، از جمله نگرش هایی هستند که به عنوان ضرورت اصلی عامل انسانی در سازمان ها مطرح هستند.

در این پژوهش ، به موضوع رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک سینا می پردازیم .امیدواریم این پژوهش بتواند زمینه های مناسبی را جهت ارتقاء سطح کیفی کارکنان بانک و سایر سازمان‌ها را فراهم آورد.

1-2 بیان مسئله تحقیق

رضایت شغلی و تعهد سازمانی از موضوع‌های مهم مدیریتی است که مدیران به نوعی درصدد افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان خود هستند، زیرا افزایش ضریب رضایت شغلی و تعهد سازمانی نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان ایفاء می‌کند.

رضايت شغلي نتيجه ارزيابي ويژگي‌هاي شغلي است و عبارت است از ارزيابي شخص در مورد شغل خودش؛ اينکه در يک ارزيابي کلي آيا فرد احساس مثبتي به عوامل شغلي خود دارد يا نه (قلي پور و اميري، 1388،ص 22).

رضايت شغلي نوعي احساس خشنودي است که در نتيجه دستيابي به هدف‌ها بدست می‌آید(ساعتچي و همکاران، 1387)

عوامل تأثیر گذار بر رضايت شغلي را می‌توان به سه دسته تقسيم کرد:

الف- عوامل دروني-محتوايي[1]  يا صفات و ويژگي‌هاي کار همانند معني دار بودن کار، مهارت کافي فرد، تنوع در کار و …؛

ب- عوامل زمينه بيروني[2]  از جمله دستمزد، امنيت شغلي، ابهام نقش، ساختار سازماني، شرايط فيزيکي کار و…؛

ج- ویژگی‌های فردي همچون سن، سطح مهارت، جنسيت، هوش، سلامت جسمي و فردي و …(هزاوه اي و صمدي، 1386،ص 3)

پژوهشگران، رضایت شغلی را از دیدگاه های گوناگون تعریف و توجیه نموده‌اند:

به نظر هاپاک[3] (1935)رضایت شغلی مفهومی پیچیده و چند بعدی است و با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد (شفیع آبادی،1385،ص9)

گینزبرگ [4]و همکارانش ( 1951 ) که رضایت شغلی را از دید گاه های گوناگون مورد توجه قرار داده‌اند به دو نوع رضایت شغلی اشاره می‌کنند:

1) رضایت درونی از دو منبع حاصل می‌شود:

اول : احساس لذتی که انسان صرفاً از اشتغال به کار و فعالیت به دست می‌آورد.

دوم: لذتی که بر اثر مشاهده پیشرفت، انجام برخی مسئولیت‌های اجتماعی، به ظهور رساندن توانایی‌ها و رغبت‌های فردی به انسان دست می‌دهد.

2) رضایت بیرونی که با شرایط اشتغال و محیط کار ارتباط دارد و هر لحظه در حال تغییر و تحول است . از عوامل رضایت بیرونی به عنوان مثال شرایط محیط کار، میزان دستمزد و پاداش، نوع کار و روابط موجود بین کارگر و کارفرما را می‌توان نام برد (شفیع آبادی1385،ص100-99)

با توجه به دیدگاه های گوناگون پژوهشگران، می‌توان نتیجه گرفت که رضایت شغلی، دارای مفهومی پیچیده و چند بعدی است که با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد و نوعی سازگار عاطفی با شغل و شرایط اشتغال دارد. اما تعهد سازمانی ، یک نگرش سازمانی است ، که عموماً به عنوان تعیین هویت با یک سازمان خاص بیان می‌شود .

تعهد سازماني[5]  مبين نيرويي است که فرد را ملزم مي کند در سازمان بماند و با تعلق خاطر در جهت تحقق اهداف سازمان کار کند (مير و هرسويچ[6] ، 2001)

تعهد سازماني يک نگرش مهم شغلي و سازماني است که تأثیر مثبت بر عملکرد سازمان‌ها دارد و تحقيقات نشان می‌دهد افرادي که داراي تعهد کمتري هستند خروج از کار و غيبت از کار در آن‌ها بیشتر است(يعقوبي و همکاران، 1388).

به طور کلي تعهد سازماني حالتي است که فرد، سازماني را معرف خود بداند و آرزو کند در عضويت آن سازمان باقي بماند. (Robbins, 2005)

پژوهش گران، تعهد سازمانی را از دیدگاه های گوناگون تعریف و توجیه نموده‌اند:

جان مایر و ناتالی آلن[7]  (  1987 )، بر این باورند که تعهد سازمانی سه جزء می باشد:

1)تعهد عاطفی[8]: شامل وابستگی عاطفی کارکنان به تعیین هویت با سازمان و درگیر شدن در فعالیت‌های سازمانی است . کارکنانی با تعهد عاطفی قوی به سازمان خود وفادار خواهند ماند.

2)تعهد استمراری[9] : شامل تعهدی که مبتنی بر ارزش نهادن به سازمان است و کارمند در زندگی سازمان سهیم می شود.کارکنان دارنده این نوع تعهد ، به علت آگاهی از هزینه های ترک سازمان، وفادار خواهند ماند.

3) تعهد هنجاری[10] : فرد به خاطر فشار هنجارها و اخلاقیات در سازمان می‌ماند. کارکنان دارنده این نوع تعهد، بر این باورند که می‌بایست به سازمان خود وفادار باقی بمانند. (قلی پور، 1386،ص 30 -26)

با توجه به دیدگاه های مختلف پژوهش گران، می‌توان نتیجه گرفت که تعهد سازمانی ، یک حالت روانی است و حداقل دارای سه بعد قابل تفکیک : وابستگی عاطفی به سازمان، نیاز به سازمان و تعهد مستمر و در نهایت الزام به تکلیف و باقی ماندن در سازمان تحت عنوان تعهد هنجاری می باشد که ارتباط کارکنان با سازمان مشخص می‌گردد و به طور حتمی اشاراتی مبنی بر تداوم یا قطع عضویت فرد در سازمان دارد.

تعهد سازماني و رضايت شغلي دو عامل مهم در پيشگويي و درک رفتار سازماني هستند که بررسي آن به سرپرستان در شناسايي مشکلات بالقوه کمک مي کند(نحرير و همکاران، 1389) ؛ همچنين نتيجه تحقيقي نشان داده که رضايت شغلي با تعهد سازماني ارتباط مثبت دارند. (امين بيدختي و صالح پور، 1386) و مطالعه ديگري بر اساس پنج معيار اهداف، ارزش ها، شخصيت، محيط کاري و مهارت و توانايي نيز نشان داده که تناسب فرد-سازمان مي تواند موجب افزايش رضايت شغلي و تعهد سازماني شود(ابزري و همکاران، 1387).

با توجه به مطالب و موارد فوق قطعا رضايت شغلي و تعهد سازماني از عوامل تاثيرگذار در عملکرد بانک سينا خواهد بود و بنابراين بانک سينا نيز همانند ساير سازمان‌ها از تشکل و سرمايه انساني خود بهترين استفاده را بايد ببرد تا خدمات رساني مناسبي در سطح جامعه انجام دهد. .بر این اساس در این پژوهش تلاش می شود ابتدا ابعاد رضایت شغلی و تعهد سازمانی شناسایی شود و سپس روابط بین مولفه ها ی شناسایی شده در قالب یک مدل معادلات ساختاری ارائه گردد تا مدیران بانک سینا به کمک آن  بتوانند راه های افزایش رضایت‌مندی و ارتقاءتعهد سازمانی تشخیص داده و از طریق آن فعالیت های سازمانی ارتقاء دهند.

[1]– Instrinsic Content Factors

[2]– Extrinsic Content Factors

[3]– Hoppock

[4]-Ginzberg

[5]– Commitment

[6]– Meyer & Herscovitch, 2011

[7]– Jan Meyer & Allen

[8]– Affective Commitment.

[9]– Continuance Commitment

[10]-Normative Commitment

تعداد صفحه : 173

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :