دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش :بازاریابی

عنوان :  بررسي ارتباط بين ميزان کارآفريني هيئت مديره هاي شرکت هاي تعاوني

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق

دانشکده مديريت

گروه مديريت بازرگانی

 پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  (M.A)

رشته مديريت بازرگانی- گرايش بازاريابی

 عنوان:

بررسي ارتباط بين ميزان کارآفريني هيئت مديره هاي شرکت هاي تعاوني و ميزان سودآوري شرکتها  (مطالعه موردي: شرکتهاي تعاوني شهر اصفهان)

 استاد راهنما:

دکتر علي اخوان

 اساتيد مشاور:

دکتر تقي آقاحسيني

دکتر محمدعلي غضنفري

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوانصفحه

چکيده ……………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول

1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- شرح و بيان مساله پژوهشي ………………………………………………………………………………….. 3

1-3- ضرورت و اهميت پژوهش …………………………………………………………………………………… 4

1-4- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 5

1-5- فرضيات پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 6

1-6- كاربرد نتايج پژوهش …………………………………………………………………………………………… 6

1-7- تعريف مفهومي واژه هاي پژوهش ………………………………………………………………………….. 7

1-8- تعريف عملياتي واژه هاي پژوهش ………………………………………………………………………….. 8

فصل دوم

2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-2- کارآفريني …………………………………………………………………………………………………………. 11

2-2-1- تاريخچه کارآفريني …………………………………………………………………………………………. 11

2-2-2- تعاريف و مفاهيم کارآفريني ………………………………………………………………………………. 12

2-2-3- توسعه کارآفريني …………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-4- کارآفريني در مقابل مديريت ………………………………………………………………………………. 16

2-2-5-  کارآفريني از ديدگاه مکاتب اقتصادي ………………………………………………………………….. 17

2-2-6- کارآفريني از ديدگاه روانشناختي …………………………………………………………………………. 18

2-2-7- کارآفريني از ديدگاه جامعه شناسان ……………………………………………………………………… 19

2-2-8- کارآفريني از ديدگاه دانشمندان مديريت ……………………………………………………………….. 20

2-2-9- عوامل مؤثر بر کارآفريني …………………………………………………………………………………… 23

2-2-10- انواع کارآفريني …………………………………………………………………………………………….. 24

2-2-11- نقش کارآفريني در توسعه اقتصادي…………………………………………………………………….. 27

2-2-12- کارآفريني شرکتي ………………………………………………………………………………………….. 28

2-2-13-  آموزش کارآفريني ………………………………………………………………………………………… 29

2-2-14- نقش فناوري اطلاعات در کارآفريني ………………………………………………………………….. 30

2-2-15- ويژگي سازمان کارآفرين …………………………………………………………………………………. 31

2-3- گرايش به کارآفريني ……………………………………………………………………………………………. 32

2-3-1- ابعاد گرايش به کارآفريني…………………………………………………………………………………… 36

 2-4 گرايش به کارآفريني در تعاوني ها……………………………………………………………………………. 52

2-4-1- تعاوني ها در ايران…………………………………………………………………………………………… 52

2-4-2- عملکرد کسب و کار ……………………………………………………………………………………….. 53

2-4-3- عملکرد کسب و کار وROE  …………………………………………………………………………… 54

2-5- مطالعات پيشين ………………………………………………………………………………………………….. 56

2-5-1- مطالعات داخلي………………………………………………………………………………………………. 56

2-5-2- مطالعات خارجي ……………………………………………………………………………………………. 58

فصل سوم

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 61

3-2- روش تحقيق ……………………………………………………………………………………………………… 62

3-3- متغيرها و چارچوب مفهومي پژوهش……………………………………………………………………….. 62

3-3-1- متغير پيش بين ……………………………………………………………………………………………….. 62

3-3-2- متغير ملاک ……………………………………………………………………………………………………. 62

3-3-3- چارچوب مفهومي پژوهش ………………………………………………………………………………… 63

3-4- جامعه آماري ……………………………………………………………………………………………………… 63

3-5- روش و طرح نمونه گيري …………………………………………………………………………………….. 64

3-6- ابزار جمع آوري داده ها و اطلاعات ……………………………………………………………………….. 64

3-7- روايي و پايايي پرسشنامه ……………………………………………………………………………………… 66

3-8- روش تجزيه و تحليل داده ها و آزمون هاي آماري مورد استفاده …………………………………….. 66

3-8-1- آمار توصيفي ………………………………………………………………………………………………….. 67

3-8-2- آمار استنباطي …………………………………………………………………………………………………. 67

3-8-2-1- آزمون کولموگروف- اسميرنوف (K-S)……………………………………………………………… 67

3-8-2-2- آزمون ضريب همبستگي پيرسون …………………………………………………………………….. 67

3-8-2-3- آزمون رگرسيون خطي ………………………………………………………………………………….. 68

3-8-2-4- آزمون t تک نمونه­اي ……………………………………………………………………………………. 68

3-8-2-5-  آزمون برابري واريانس­ها (لوين)……………………………………………………………………… 68

3-8-2-6- آزمون برابري ميانگين دو جامعه مستقل (t-test)………………………………………………….. 68

3-8-2-7- آزمون تحليل واريانس تک عاملي (آنوا) ……………………………………………………………. 68

3-8-2-8- آزمون LSD از چند جامعه مستقل با ميانگين نامساوي ………………………………………….. 68

3-8-2-9- آزمون کاي- دو ………………………………………………………………………………………….. 69

3-9 خلاصه……………………………………………………………………………………………………………….. 69

فصل چهارم

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 70

4-2- تجزيه و تحليل توصيفي داده ها …………………………………………………………………………….. 71

4-2-1- جنسيت ………………………………………………………………………………………………………… 71

4-2-2- سطح تحصيلات …………………………………………………………………………………………….. 72

4-2-3- سابقه کار ………………………………………………………………………………………………………. 73

4-2-4- سن ……………………………………………………………………………………………………………… 74

4-2-5- تمايل به راه اندازي کسب و کار جديد …………………………………………………………………. 75

4-2-6- ميانگين نمرات ابعاد کارآفريني فردي …………………………………………………………………… 76

4-3- تجزيه و تحليل استنباطي داده ها …………………………………………………………………………….. 77

4-3-1- آزمون نرمال بودن توزيع جامعه آماري ………………………………………………………………….. 77

4-3-2- آزمون فرضيات با بهره گرفتن از ضريب همبستگي پيرسون …………………………………………….. 77

4-3-2-1- آزمون فرصيه فرعي اول ………………………………………………………………………………… 77

4-3-2-2- آزمون فرضيه فرعي دوم  ………………………………………………………………………………. 78

4-3-2-3- آزمون فرضيه فرعي سوم ……………………………………………………………………………….. 78

4-3-2-4- آزمون فرضيه فرعي چهارم …………………………………………………………………………….. 79

4-3-2-5- آزمون فرضيه فرعي پنجم  …………………………………………………………………………….. 79

4-3-2-6- آزمون فرضيه فرعي ششم ……………………………………………………………………………… 90

4-3-2-7- آزمون فرضيه فرعي هفتم ………………………………………………………………………………. 80

4-3-2-8- آزمون فرضيه فرعي هشتم ……………………………………………………………………………… 81

4-3-2-9- آزمون فرضيه اصلي  …………………………………………………………………………………….. 81

4-3-3- آزمون فرضيات با بهره گرفتن از رگرسيون خطي ساده …………………………………………………… 82

4-3-3-1- مفروضات رگرسيون خطي …………………………………………………………………………….. 82

4-3-4- آزمون رگرسيون چندگانه گام به گام …………………………………………………………………….. 83

4-3-4-1- مفروضات رگرسيون چندگانه  ………………………………………………………………………… 83

4-3-4-2- رگرسيون چندگانه گام به گام ………………………………………………………………………….. 85

4-3-5- ساير يافته ها ………………………………………………………………………………………………….. 86

4-3-5-1- آزمون t تک نمونه­اي ……………………………………………………………………………………. 86

4-3-5-2- بررسي ديدگاه پاسخ دهندگان بر اساس جنسيت …………………………………………………. 87

4-3-5-3- بررسي ديدگاه پاسخ دهندگان بر اساس سطح تحصيلات ………………………………………. 88

4-3-5-4- بررسي ديدگاه پاسخ دهندگان بر اساس سابقه کاري …………………………………………….. 91

4-3-5-5- بررسي ديدگاه پاسخ دهندگان بر اساس سن ………………………………………………………. 91

4-3-5-6- بررسي دارا بودن توزيع يکنواخت متغيرهاي جمعيت شناختي …………………………………. 93

4-4 خلاصه ………………………………………………………………………………………………………………. 93

فصل پنجم

5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 94

5-2- خلاصه­ي فصول قبل …………………………………………………………………………………………… 95

5-3- نتايج حاصل از يافته هاي تحقيق……………………………………………………………………………… 95

5-3-1- نتيجه آزمون فرضيه فرعي اول ……………………………………………………………………………. 95

5-3-2- نتيجه آزمون فرضيه فرعي دوم ……………………………………………………………………………. 96

5-3-3- نتيجه آزمون فرضيه فرعي سوم …………………………………………………………………………… 96

5-3-4- نتيجه آزمون فرضيه فرعي چهارم ………………………………………………………………………… 96

5-3-5- نتيجه آزمون فرضيه فرعي پنجم ………………………………………………………………………….. 96

5-3-6-  نتيجه آزمون فرضيه فرعي ششم …………………………………………………………………………. 97

5-3-7- نتيجه آزمون فرضيه فرعي هفتم …………………………………………………………………………… 97

5-3-8- نتيجه آزمون فرضيه فرعي هشتم …………………………………………………………………………. 97

5-3-9- نتيجه آزمون فرضيه اصلي …………………………………………………………………………………. 97

5-3-10- نتايج حاصل از ساير يافته هاي پژوهش ……………………………………………………………… 98

5-3-11- بحث و بررسي نتايج حاصله ……………………………………………………………………………. 98

5-4- پيشنهادهاي مبتني بر يافته هاي پژوهش ……………………………………………………………………. 100

5-5- موانع و محدوديت هاي پژوهش ……………………………………………………………………………. 100

5-6- پيشنهاد به ساير محققان ……………………………………………………………………………………….. 101

پيوست ها …………………………………………………………………………………………………………………. 102

منابع و مآخذ

منابع فارسي……………………………………………………………………………………………………………….. 130

منابع انگليسي……………………………………………………………………………………………………………… 132

چکيده انگليسي ………………………………………………………………………………………………………….. 136

چکيده

با توجه به شتاب روز افزون تغييرات و رقابت در دنياي اقتصاد، مديران بايستي داراي قابليتهاي مختلفي باشند تا بتوانند سازمان خود را از گرداب مشکلات رهايي بخشند. يکي از اين قابليتها، کارآفريني فردي آنهاست. در واقع مديران کارآفرين مي توانند با بهره گرفتن از ويژگيهاي خود راه حل مسائل پيش روي خود را بدست آورند و با اخذ تصميمات مهم و چالش برانگيز راه را براي پيشبرد اهداف سازمان هموار سازند. هدف اصلي اين پژوهش بررسي عوامل کارآفريني فردي در بين اعضاي هئيت مديره و ميزان تاثير آنها بر سودآوري شرکت با توجه به شاخص بازده حقوق صاحبان سهام
مي باشد.

پژوهش حاضر بر حسب روش توصيفي- پيمايشي و نوع پژوهش بر مبناي هدف، کاربردي است. متغيرهاي پيش بين پژوهش شامل ريسک پذيري متعادل، کانون کنترل دروني، نياز به موفقيت، سلاست فکري، عملگرايي، تحمل ابهام، روياپردازي و چالش طلبي است و متغير ملاک ميزان بازده حقوق صاحبان سهام مي باشد. جامعه آماري پژوهش اعضاي هئيت مديره شرکتهي تعاوني فعال شهر اصفهان مي باشد و نمونه گيري با بهره گرفتن از شيوه تصادفي انجام گرفته است. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه استاندارد شده توسط کردنانيج و همکاران متشکل از 95 سوال مي باشد که با بهره گرفتن از ضريب  آلفاي کرنباخ پايايي آن 782/0 تعيين گرديد. جهت تجزيه و تحليل هاي آماري از آزمون کولموگروف-اسميرنوف، ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون خطي، t تک نمونه اي و تحليل واريانس استفاده شده است.

نتايج پژوهش نشان داد که از ميان 8 عامل کارآفريني فردي، عوامل کانون کنترل دروني، نياز به موفقيت، عملگرايي، روياپردازي و چالش طلبي داراي ارتباط معناداري با افزايش بازده حقوق صاحبان سهام دارند. با بهره گرفتن از از آزمون t تک نمونه اي مشخص شد که در سطح اطمينان 95% تمامي ابعاد کارآفريني بجز بعد تحمل ابهام در جامعه آماري داراي ميانگيني بالاتر از حد متوسط رادر بين مديران دارا مي باشند. همچنين با توجه به نتايج آزمون تحليل واريانس، جامعه از نظر جنسيت و سطح تحصيلات در بعد توفيق طلبي و بر اساس سن در بعد تحمل ابهام داراي تفاوت معناداري در بين اعضاي خود مي باشد. همچنين بر اساس سابقه کار تفاوت معناداري در هيچ يک از ابعاد کارآفريني مشاهده نشد.

کلمات کليدي: کارآفريني فردي، بازده حقوق صاحبان سهام، شرکت تعاوني

1-1- مقدمه

امروزه كارآفريني نيروي محركه اصلي در توسعه اقتصادي و از مشخصه هاي يك اقتصاد سالم است (دراکر[1]، 1995). كارآفريني در حال حاضر مؤثرترين روش برقراري ارتباط بين علم و بازار است (فيض بخش،1384). كارآفريني از كارآمدترين روشهاي تغيير عمليات و سبك مديريتي است، كه طي آن، حركت از عمليات “ديوان سالار” به نگرش، فرهنگ و مديريت كارآفرينانه تبديل مي شود. مديران كارآفرين نقش بسيار مهمي در تغيير و رشد اقتصادي دارند. حال آنكه ديوان سالارها موجب ركود اقتصادي و نزول سازماني مي شوند؛ اين موضوع واقعيتي جهاني و عام است (مقيمي، 1384).

به طور كلي مديران به  عنوان مهمترين عامل سازمانهاي صنعتي، چهار نقش عمده دارند:نقش توليدي، نقش مديريتي،نقش تلفيقي، نقش کارآفريني. از نقش كارآفريني به عنوان موتور حركت توسعه­ي اقتصادي ياد مي شود. كارآفريني در واقع عامل اصلي ايجاد خلاقيت و نوآوري است. اكثر كشورهاي توسعه يافته، در حال انتقال از حالت اداري يا ديوان سالار به وضعيت كارآفريني هستند. تحقيقات نشان مي دهد كه كارآفرينان به ويژه در ايجاد واحدهاي اقتصادي كوچك و متوسط كه منجر به اشتغالزايي بالايي مي شود، نقش كليدي دارند (احمدپور دارياني، 1386). همچنين تجارب فراواني از کشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد بخش عظيمي از دستاوردهايي توسعه اقتصادي مرهون توسعه کارآفريني به ويژه از طريق ايجاد کسب و کارهاي کوچک با ماهيت گروهي و تعاوني بوده است (وزارت تعاون، 1384).

سازمانهاي تعاوني امروزي به مديراني نيازمند است كه تمايل دارند با هنجارهاي موجود چالش كنند و براي آنها قابل قبول نيست كه كارها به روش هميشگي انجام شود. اين مديران بايد افرادي باشند كه مسؤوليت اقداماتشان را بپذيرند. در واقع مديران كارآفرين تعاونيها به ناآراميها و عدم اطمينان محيطي واكنش نشان داده و تلاش ميكنند تا يك موقعيت راهبردي قوي ايجاد كنند، هر چند كه ماهيت موقتي داشته باشند؛ آنها همچنين با ابتكارات فعالانه­ي خود، باعث ايجاد عدم اطمينان محيطي در ديگر سازمانها ميشوند و با تغيير و بهبود موقعيت موجود، فرصتهاي جديدي را ايجاد مي­كنند؛ آنها زودتر از رقباي خود در پي دستيابي به فرصتهاي جديد بوده و در مقابل تهديدات بالقوه، مترصد و هوشيار هستند (مقيمي، 1384).

 1-2- شرح و بيان مساله پژوهشي

زمان زيادي نيست که کلمات کارآفرين و کارآفريني در رسانه هاي مختلف تکرار مي شود و هرکس با سليقه خود آن را به مديران، افراد موفق، سرمايه داران و… نسبت مي دهد. هر چند هر کدام از اين افراد ممکن است کارآفرين باشند ولي هيچ کدام مصداق کاملي براي اين مفهوم نيستند. به راستي کارآفرين کيست؟

کارآفرين کسي است که متعهد مي شود مخاطره هاي يک فعاليت اقتصادي را سازمان دهي کند (احمدپور دارياني،1386). در اواسط قرن بيستم نظريه کارآفرين نوآور توسط شومپيتر[2] پايه ريزي شد، مطابق اين نظريه:

“وظيفه کارآفرين عبارتست از اصلاح و متحول ساختن الگوي توليد با بهره برداري از يک اختراع يا به طور عمومي تر يک امکان فني امتحان نشده براي توليد يک کالاي جديد، بازگشايي منابع جديد براي دسترسي به مواد يا يک بازار جديد براي محصولات به وسيله تجديد سازماندهي يک صنعت جديد مي باشد” (هيزرک و پيترز[3]، 2002،120).

کارآفريني يک ويژگي شخصيتي است و اين ويژگي شخصيتي در کنار عمل گرايي، روحيه تيمي و امکانات محيطي باعث بوجود آمدن يک فاکتور رفتاري قابل سنجش به نام ميزان کارآفريني مي شود و علي القاعده وقتي چند فرد کارآفرين(طبق قانون تعاوني هاي هفت نفره) در کنار يکديگر به تاسيس يک شرکت تعاوني اقدام نمايند انتظار مي رود روند رشد شرکت و توليد محصول و بدست آوردن سود در آن شرکت بالا باشد.

در اين تحقيق با سنجش هشت ويژگي شخصيتي (کردنائيچ و همکاران،1386) براي افراد هئيت مديره شرکتهاي تعاوني به ميزان کارآفريني آنها پي برده و براي کل هيئت مديره يک ميزان کارآفريني استخراج کرده و از آن به عنوان متغير پيش بين استفاده خواهد شد.

از طرف ديگر هدف ذاتي شرکتها (و شرکتهاي تعاوني) طبق نظريه کاهش هزينه مبادله، فروش محصولات و خدمات و کسب سود مي باشد و ميزان سودآوري آنها را مي توان با فاکتورهاي مختلفي سنجيد. نسبتهاي سودآوري، به ارزيابي کلي عملکرد شرکت و سودآوري شرکتها مي پردازد. از جمله نسبتهاي سودآوري مي توان به بازده سرمايه گذاري و بازده حقوق صاحبان سهام اشاره کرد. بازده حقوق صاحبان سهام را به عنوان متغير ملاک استفاده شده است.

بنابراين در اين تحقيق سعي شده به بررسي ميزان کارآفريني و سودآوري هر يک از شرکتهاي تعاوني سطح شهر اصفهان پرداخته شود و در نهايت ارتباط همبستگي بين اين دو متغير مورد آزمون قرار گيرد.

 1-3- ضرورت و اهميت پژوهش

به دليل نقش و جايگاه ويژه کارآفرينان در روند توسعه و رشد اقتصادي، بسياري از دولتها در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه تلاش مي کنند با حداکثر امکانات و بهره برداري از دستاوردهاي تحقيقاتي، شمار هر چه بيشتري از جامعه را که داراي ويژگي هاي کارآفريني هستند به آموزش در جهت کارآفريني و فعاليتهاي کارآفرينانه تشويق و هدايت کنند. در شرايط کنوني اقتصاد کشورمان که با مسايل و نارسايي هاي مهمي نظير فرار مغزها، بيکاري يا کم کاري به ويژه فارغ التحصيلان دانشگاه ها و نيروي انساني متخصص، کاهش سرمايه گذاري دولت، عدم تحرک و رشد اقتصادي کافي روبروست، پرورش و آموزش کارآفرينان از اهميت مضاعفي برخوردار است. از جمله اقداماتي که مديران و برنامه ريزان کارآفريني براي بالا بردن توان ريسک و در نتيجه بهبود افزايش قدرت اقتصادي افراد و جامعه بايستي انجام دهند تشويق به ورود افراد براي تشکيل شرکتهاي تعاوني بخصوص توليدي و دانش بنيان است که هم مي تواند فارغ التحصيلان دانشگاهي را براي پياده سازي و عملياتي نمودن تئوريهايي که در اذهان آنها مي گذرد کمک نمايد و هم مي تواندبه اشتغال پايدار براي نسل جوان کشور که دغدغه اصلي کنوني مملکت است سامان دهد.

با توجه به جايگاه خطير بخش تعاون در کشور در ايجاد فرصتهاي مناسب براي کسب و کارهاي کوچک و متوسط در سرتاسر کشور به نظر مي رسد. اين بخش در موقعيتي قرار گرفته است که مي تواند از طريق آموزشها و مهارتهاي کارآفريني نقش اساسي در اشتغال زايي و فراهم آوردن بسترهاي خود کفايي را در کشور داشته باشد و از سوي ديگر در تعاونيهاي کارآفرين بيشتر ساختار شبکه اي است و به جاي فرايندهاي عمودي، فرايندهاي افقي در آن جاري مي باشد. با کم شدن سلسله مراتب و برداشتن مرزها، روابط بيشتر بر مبناي مشارکت و درک متقابل شکل مي گيرد. بنابراين کارکنان به تدريج
مي آموزند که چگونه در مواضع برابر با يکديگر همکاري و مشارکت کنند و اين همکاري را به سوي يک موقعيت برد- برد سوق دهند.

 1-4- اهداف پژوهش

هدف اصلي:

تعيين ارتباط کارآفريني بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعي:

1- تعيين ارتباط توفيق طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

2- تعيين ارتباط کانون کنترل دروني بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

3- تعيين ارتباط خطرپذيري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

4- تعيين ارتباط تحمل ابهام بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

5- تعيين ارتباط سلاست فکري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

6- تعيين ارتباط روياپردازي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

7- تعيين ارتباط عمل گرايي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

8- تعيين ارتباط چالش طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

تعداد صفحه :152

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 

 

برچسب ها :