دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش : بازاریابی بین الملل

عنوان : بررسي ارتباط بين تبليغات تلویزیونی بر رفتار مصرف كنندگان درفرایند تصميم خريد خودرو

دانشگاه آزاد اسلامي

پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته : مدیریت بازرگانی «M.A»
گرايش : بازاریابی بین الملل

موضوع :
بررسي ارتباط بين تبليغات تلویزیونی بر رفتار مصرف كنندگان درفرایند تصميم خريد خودرو

استاد راهنما  :
استاد مشاور  :
نگارنده :

سال تحصیلی : 1391-1390     

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
چکیده:    1

فصل اول:كليات تحقيق
مقدمه    3
1- 1 بیان مسأله:    4
1- 2 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:    5
1-3 اهداف تحقیق:    5
1-4 چارچوب نظری:    6
1-5-  سؤالات تحقیق:    7
1-6-  فرضيه‏هاي تحقیق:    8
1-7 روش تحقيق :    8
1-8 قلمرو تحقيق :    9
1-9  محدوديتهاي تحقيق :    9
1-10 واژگان كليدي :    9

فصل دوم:ادبیات تحقیق
مقدمه:    12
2-1 تعریف بازاریابی :    12
2-2 ابعاد بازاریابی :    12
2-3 فلسفه هاي مديريت بازاريابي:    15
2-3-1 گرايش توليد:    16
2-3-2 گرايش محصول:    16
3-3-3 گرايش فروش:    16
2-3-4 گرايش بازريابي :    16
2-3-5 گرایش بازاریابی اجتماعی    18
2-4 ماهیت و اهمیت ترفیعات و تشویقات    18
2-5 روشهای ترفیع:    18
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
2-6 تعیین ترکیب فعالیت های تشویقی:    19
2-7 عوامل موثر بر ترکیب ترفیع:    19
2-8 اجزای آمیخته ترفیع و تشویق عبارتند از:    20
2-9 انواع بازاریابی    21
2-9-1 بازاریابی خود (شخصی)    21
2-9-2 بازاریابی سازمان    21
2-9-3 بازاریابی مکان    22
2-9-4 بازاریابی ایده    22
2-9-5 بازاریابی خدماتی    22
2-10مفهوم تبلیغات    23
2-11 طبقه بندی تبلیغات:    24
2-12 انواع تبلیغ تجاری    25
2-13عناصر تبلیغ    27
2-14ویژگی های تبلیغ    28
2-15 تمهیدات تبلیغ    28
2-16روش های تبلیغ    30
2-17زبان تبلیغ    31
2- 18 تصمیمات عمده در تبلیغ    32
2-8-1 تعیین هدف:    33
2-8-2 تعیین بودجه تبلیغ    34
2-8-3 تصمیمات در مورد پیام:    35
2-8-4 تصمیمات در مورد رسانه آگهی:    35
2-8-5 ارزیابی عملیات آگهی:    36
2-19 ده اشتباه رايج در تبليغات:    36
2-20 اهداف تبلیغات    40
2-21 اهداف ترغیب مشتریان:    40
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
2-22ويژگي هاي تبليغات نوين    40
2-22-1 اشکال تبليغات نوین    41
2-23 مخاطب از ديدگاه انديشمندان مکتب انتقادی فرانکفورت    44
2-23-1 دسته بندی مخاطبان    45
2-23-1-1 دسته بندی مخاطبان بر اساس ويژگی های جمعيت شناختی    46
2-23-1-2 دسته بندی بر حسب باورها    46
2-23-1-3 دسته بندی بر اساس نگرش ها    46
2-23-1-4 دسته بندی بر مبنای شيوه زندگی    47
2-23-1-5 دسته بندی بر اساس اصل دسترسی    47
2-23-1-6 دسته بندی بر اساس منابع اقتصادی مخاطبان    48
2-23-1-7 دسته بندی بر مبنای مراحل فراگرد    48
2-23-1-8 دسته بندی بر اساس استفاده از رسانه ها    49
2-23-1-9 دسته بندی بر اساس مجرا و پيام    49
2-23-2 هفت نقش کارگزار تبليغ در ارتباط با مخاطبان هدف    49
2-24 رفتار مصرف کننده:    52
2-24-1 مهم بودن مطالعه رفتار مصرف کننده:    52
2-24-2 فرآيندهای مبادله و رفتار مصرف کننده    55
2-24-3عناصر مبادله    55
2-24-4 شخصيت و رفتار مصرف کننده    58
2-25 تصوير محصول:    58
2-25-1 تصوير محصول و باورهای مصرف کننده:    61
2-26 انواع ديدگاهها در مورد تصميم گيری مصرف کنندگان    62
2-27 الگوی رفتار مصرف کننده    66
2-28 فرآيند تصميم گيری خريدار    67
2-29 تفاوت افراد در مورد محصولات جديد (نوآوری)    72
2-30 رفتارهای گوناگون به هنگام تصميم گيری برای خريد    73
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
2-31 عوامل مؤثر در تصميمات خريد مصرف کنندگان    75
2-32 مصرف در نمايش    78
2-32- 1 ايجاد رضايت و نارضايتی پس از اکتساب    80
2-33 رفتار مصرف کنندگان در برابر آگهی های تبليغاتی:    82
2-34 پيش بينی رفتار خريداران با بهره گرفتن از مدل مازلو    83
2-35 تاثير ارتباطات:    86
2-35-1 هرم تأثيرات ارتباطات    86
2-36 روش داگمار    88
2-37 تاريخچه تبليغات بازرگانی در جهان    90
2-37- 1 تاریخچه  تبليغات بازرگانی در ايران    93
2-38 پيشينه تحقيق :    97

فصل سوم:روش تحقیق
3-1 مقدمه    105
3-2 روش تحقیق:    105
3-2-1 قلمرو تحقیق    106
3-3 جامعه آماری:    106
3-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم    107
3-5 ابزار گرد آوری داده های پژوهشی    108
3-5-1 مطالعات كتابخانهاي :    108
3-5-2 پرسشنامه :    108
3-6 مقياس و طيف ابزار اندازه گيري تحقيق :    109
3-7 روايي ابزار اندازه گيري :    109
3-8 اعتبار پایایی :    110
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها:    110

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
فصل چهارم:جمع آوري و تجزيه وتحليل اطلاعات
4-1مقدمه:    112
2-4آمار توصيفي متغير‌هاي جمعيت شناختي:    113
4-1-1 جنسيت    113
4-1-2 وضعیت تأهل    114
4-1-3سن    115
4-1-4  تحصيلات    116
4-1-5 میزان درآمد    117
4-2 آمار استنباطی :    118
4-2-1 بررسی توزیع دادههای تحقیق (پیوست 3 )    118
4-2-2 آزمون فرضیات اصلی    121

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد
5-1 مقدمه:    128
5-2 نتایج بررسی فرضیه اول:    128
5-3 نتایج بررسی فرضیه دوم:    128
5-4 نتایج بررسی فرضیه سوم :    129
5-5 نتایج بررسی فرضیه چهارم :    129
5-6 نتایج بررسی فرضیه پنجم:    129
5-7 پيشنهادات مستخرج از نتايج تحقيق :    130
5-8 پيشنهادات آيندگان :    131
5-9 محدودیت های تحقیق :    132

منابع و ماخذ:
منابع فارسی    134
منابع غیر فارسی    135
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
ضمائم    136
چکیده انگلیسی:    140

چکیده:

تحقیق حاضر تحت عنوان بررسي ارتباط بين تبليغات تلويزيوني بر رفتار مصرف كنندگان در فرآيند تصميم خريد خودرو به انجام رسیده است. اهداف این تحقیق عبارتند از: تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی، تجزیه و تحلیل رفتار بررسی ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو بوده است. نوع تحقيق توصيفي و همبستگی از نظر هدف كاربردي است. جامعه آماری پژوهش انتخاب نمونه در شهر تهران وشهروندان تهرانی است ،که به صورت تصادفي می باشد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه وتجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده با کمک نرم افزار SPSS 18 انجام شده است. نتایج تحقیق نشان دادند که بین مولفه های تشخیص مساله، جستجوی اطلاعات، ارزیابی راه چاره ها، تصمیم خرید و در نهایت رفتار پس از خرید با متغیر خرید خودرو دارای ارتباط معنادار می باشند. فرضیه های پژوهش که به بررسی ارتباط تبلیغات تلویزیونی در بازار خودرو وتشخیص مسئله برای این محصولات بوده است که با بهره گرفتن از آزمون تی مورد تایید قرار گرفته است. فرضیه دوم پژوهش تبلیغات تلویزیونی در بازار خودرو و جستجوی اطلاعات برای این محصولات بوده است که با بهره گرفتن از آزمون تی مورد تایید قرار می گیرد. فرضیه سوم پژوهش تبلیغات تلویزیونی در بازار خودرو و ارزیابی راه چاره ها برای این محصولات بوده است که با بهره گرفتن از آزمون تی مورد تایید قرار می گیرد. فرضیه چهارم پژوهش تبلیغات تلویزیونی در بازار خودرو و تصمیم خرید برای این محصولات بوده است که با بهره گرفتن از آزمون تی مورد تایید قرار می گیرد. فرضیه پنجم پژوهش تبلیغات تلویزیونی در بازار خودرو و رفتار پس از خرید برای این محصولات بوده است که با بهره گرفتن از آزمون تی مورد تایید قرار می گیرد. نتایج داده های هر چهار فرضیه را مورد پذیرش قرار داد .

 

 

تعداد صفحه :159

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :